Utfall i företrädesemission

SpectraCure AB:s nyligen avslutade företrädesemission tecknades till ca 80 procent, dvs ca 19,2 Mkr. Av det tecknade beloppet utgör ca 2,2 Mkr ianspråktagande av den emissionsgaranti som lämnats av ett konsortium av garanter. Vidare kommer SpectraCure att emittera totalt ca 2 880 000 units till dessa garanter som ersättning för garantiåtaganden.

”Trots att emissionen inte blev helt fulltecknad står vi med nuvarande finansiering starka att genomföra de utvecklingsarbeten som vi beskriver i memorandumet. Vidare är vi i full gång med rekryteringen av patienter avseende den kliniska fas 1-studien och vi ser fram emot kommande resultat” kommenterar bolagets verkställande direktör Masoud Khayyami.

Totalt 9 391 513 units tecknades med stöd av uniträtter och resterande, ca 14 608 500 units tecknades utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen tecknas därmed totalt till ca 80 procent och bolaget tillförs motsvarande ca 19,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till ca 3 Mkr exklusive garantiersättning. Av dessa kostnader kommer endast ca 1,2 Mkr att belasta emissionslikviden. Garantikostnaderna kommer inte att belasta emissionslikviden.

Genom nyemissionen ökar SpectraCures aktiekapital med ca 2 400 000 kronor från 2 998 697,90 kr till ca 5 398 697,90 kr. Det totala antalet aktier ökar därmed med ca 24 000 000 st till ca 53 986 979 st. Därutöver kan aktiekapitalet i ett påföljande steg via en kvittningsemission komma att öka med ca 230 000 kr genom ersättning i units, motsvarande ca 1 800 000 kr, till emissionsrådgivare. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats.

Avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning av units utan stöd av uniträtter har skickas ut den 22 december 2016.

För ytterligare information kontakta:
Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46 (0) 70 815 21 90

Göteborg Corporate Finance AB, Mattias Larsson, telefon: +46 (0) 704 86 20 47

G&W Fondkommission, Bo Pettersson, telefon: +46 (0) 8 503 000 70