Revisor

Revisor

Extern revisor väljs av årsstämman för en period om ett år i taget. Revisorerna granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning i enlighet med en revisionsplan som fastställs tillsammans med styrelsen.

I samband med revisionen skall revisorerna rapportera sina iakttagelser till bolagsledningen samt styrelsen. Minst en gång per år ska revisorerna rapportera sina iakttagelser direkt till styrelsen utan bolagsledningens närvaro. Revisorerna deltar dessutom på årsstämman där de går igenom sin revision samt sina rekommendationer i revisionsberättelsen.

Bolagets revisor är sedan årsstämman den 23 maj 2018 det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.