Valberedning

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets tre röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning. Valberedningen i SpectraCure AB (publ.) inför årsstämman 2024 består av:

 

  • Ordförande Jan Karlsson, utsedd av Masoud Khayyami och representerar cirka 10,1 procent av aktier och röster.
  • Christer Sjödoff, utsedd av Cardeon och representerar cirka 3,16 procent av aktier och röster. 
  • Dan Persson, representerar eget innehav om cirka 0,57 procent av aktier och röster. 

 

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare och representerar sammanlagt cirka 13,74 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2023. 

 

I enlighet med årsstämmans beslut ska SpectraCures valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

 

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman 2024 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och arvode till revisorer samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

 


Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
SpectraCure AB (publ)
Gasverksgatan 1
222 29 Lund

Eller per e-post till:
info@spcvalberedning.com