Marknadsöversikt

Prostatacancer – en betydande hälsoutmaning

Prostatacancer är en betydande hälsoutmaning, där omkring 13 % av alla män förväntas få diagnos under sin livstid. Bara under 2022 rapporterades 730 000 nya fall i Europa och Nordamerika. Den globala marknaden för behandling av prostatacancer värderas till cirka 12 miljarder USD år 2025. Prognoser antyder en årlig tillväxttakt på 8,4% från 2023 till 2030. Marknadens expansion drivs av den ökande förekomsten av prostatacancer, framsteg inom screeningmetoder och forskning, som leder till utveckling av nya terapeutiska metoder.

Påverkan på livskvaliteten

Nuvarande behandlingar kan orsaka betydande biverkningar som påverkar patienternas livskvalitet.

Variation av fall

Prostatacancer är en komplex sjukdom med varierande fall som kräver olika behandlingsmetoder för att effektivt hantera sjukdomen.

Stigande incidens

Tidig debut av prostatacancer har ökat och förväntas fortsätta öka, vilket utgör en stor hälsoutmaning.

Primär lokaliserad prostatacancer

Idag inkluderar vanliga behandlingsmetoder för primär lokaliserad prostatacancer till exempel aktiv övervakning, där patientens cancer regelbundet övervakas och eventuell behandling utförs om behov uppstår. Andra behandlingar för att hantera lokaliserad prostatacancer är exempelvis strålning eller kirurgi för att avlägsna cancern. Även om dessa behandlingar effektivt tar bort cancern är de ofta förknippade med biverkningar, som påverkar patientens livskvalitet negativt, såsom impotens och inkontinens. Omkring 70 procent av alla fall med prostatacancer är lokaliserad prostatacancer.

Patienter med lokaliserad cancer har cancer med olika risknivå. SpectraCure ser potential att kunna erbjuda ett gynnsamt alternativ för en stor andel av patienterna med medelhög risk.

Återfall av prostatacancer

Vid återfall av prostatacancer efter tidigare strålbehandling finns det idag få behandlingsmöjligheter. Kirurgi är förknippad med komplikationer och ytterligare strålning är inte möjlig då dessa tumörer är strålningsresistenta. Därför är dagens behandling av prostatacancer efter strålbehandling omstridd, då många tillgängliga metoder medför allvarliga biverkningar. Studier visar att cirka 20 procent får återfall efter tidigare genomförd strålbehandling.


Med tanke på dessa utmaningar, efterfrågas alternativa behandlingsmetoder för denna patientkategori. De potentiella fördelarna som SpectraCures behandling kan erbjuda, som exempelvis lägre biverkningsprofil och möjligheten att upprepa behandlingen vid behov, borgar för att behandlingen kan vara ett lovande alternativ för dessa patienter.