INVESTOR RELATIONS

IR-KONTAKT

ir@spectracure.com

PRENUMERERA

FINANSIELLA RAPPORTER

PRESSMEDDELANDEN

FINANSIELL KALENDER

SpectraCure lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Årsredovisning för 2021
2022-04-20

Kvartalsrapport 1, 2022
2022-05-12

Halvårsrapport, 2022
2022-08-26

Kvartalsrapport 3, 2022
2022-11-17

Bokslutskommuniké, 2022
2023-02-22

Årsredovisning för 2022
2023-04-20

Kvartalsrapport 1, 2023
2023-05-16

Årsstämma 2023
2023-05-16

Halvårsrapport, 2023

2023-08-17

Kvartalsrapport 3, 2023

2023-11-16

10  STÖRSTA ÄGARE

Ägarförteckning per 30 december 2022.

Källa: euroclear

Största ägare

Masoud Khayyami

Avanza Pension

Buzz AB

Cardeon AB

Nordnet Pensionsförsäkring AB 

SEB LIFESL

Swedbank Försäkring AB

Futur Pension Försäkringsaktebolag

MTT Capital AB*

Holding AB Knut Hansson

Summa, 10 största ägarna

Övriga ägare (ca 16 400)

Totalt

Innehav

9 721 510

4 847 177

2 748 794

2 024 700

1 830 356

1 300 000

1 296 428

1 165 600

1 048 493

 577 500

25 983 058

71 148 550

97 131 608

%

10,01%

4,99%

2,83%

2,08%

1,88%

1,34%

1,33%

1,20%

1,08%

0,59%

26,75%

73,25%

100,00%

*Dotterbolag till Cardeon AB. 

AKTIEN

SpectraCures aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SPEC och handlas via banker och fondkommissionärer. SpectraCure är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Aktier AK
Antal aktier: 97 131 608
ISIN: SE0007158118

Bolaget har idag inga utestående teckningsoptioner. 

CERTIFIED ADVISER

First North tillhandahåller infrastruktur för handel och distribution av aktieinformation. För att kunna noteras på First North måste ett bolag utse en Certified Adviser som lotsar bolaget genom ansökningsprocessen och säkerställer att bolaget lever upp till och kontinuerligt följer regelverket. Certified Adviser säkerställer att företaget uppfyller inträdeskraven och de löpande förpliktelser som sammanhänger med att företagets aktier är godkända för handel på First North. Dessutom övervakar Certified Adviser löpande att företaget iakttar reglerna och rapporterar omedelbart till börsen om någon regel bryts.


G&W Fondkommission är Certified Adviser för SpectraCure AB.
För mer information om G&W Fondkommission se http://www.gwkapital.se/

PROSPEKT