Arbetsmiljöpolicy

SpectraCure AB ska verka för att våra medarbetare har en arbetsmiljö där de trivs, utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt. I samarbete med våra medarbetare och konsulter ska vi arbeta för en god arbetsmiljö där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. SpectraCures medarbetare ska kunna upprätthålla en arbetsmiljö som uppmuntrar till ömsesidig respekt, främjar goda relationer mellan anställda och är fri från alla former av trakasserier och våld.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren skall bedriva ett systematiskt miljöarbete. Varje chef har ett stort ansvar i detta sammanhang. Om och när fall av ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud i arbetet inträffar, skall orsakerna utredas. En skriftlig sammanställning av vad som inträffat skall årligen göras. Ansvaret åligger skyddsombudet som delegerats miljöansvaret för verksamheten i fråga.

SpectraCure skall årligen upprätta en skriftlig handlingsplan för åtgärder som måste tidplaneras. Skyddsombudet har sedan ansvar för att handlingsplanen följs.

Ansvarig på respektive avdelning har ansvar för de specifika miljöproblem som finns lokalt samt för instruktion och utbildning av personalen. Ansvarig per avdelning har också ansvar för att säkerhetsföreskrifter utfärdas och efterlevs, liksom för lokaler, teknisk utrustning m.m. där kontroll sker årligen genom skyddsronder.

SpectraCures arbetsmiljöarbete

SpectraCure inriktar sig framförallt på tre områden vad avser arbetsmiljöåtgärder, nämligen:

 • Främjande/förebyggande – innan något hänt
 • Rådgivande – då något är på väg att hända
 • Behandlande – då något hänt


Det övergripande målet är därmed en skadefri verksamhet, där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.


Därför arbetar vi så här med arbetsmiljön:

 • Uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet
 • Följer återkommande upp att arbetsmiljöregler som berör verksamheten efterlevs
 • Säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner och tydlighet vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Följer årligen upp att alla har nödvändiga kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter
 • Undersöker (riskbedömer) arbetsmiljön minst en gång om året med hjälp av checklistor i syfte att förebygga skador och ohälsa
 • Utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika att orsakerna bakom dessa upprepas
 • Har regelbundna arbetsplatsträffar där verksamheten i sin helhet behandlas inklusive arbetsmiljöfrågorna
 • Uppmuntrar att förslag till förbättringar framläggs
 • Följer upp arbetsmiljöarbetet minst en gång per år
 • Lever upp till kraven på dokumentation och tydlighet

Mål

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktigt effektiv verksamhet som samtidigt innebär trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda.

 

För att uppnå en arbetsmiljö som uppfyller det övergripande målet har SpectraCure upprättat rutiner/policys/riktlinjer för bland annat:

Introduktion och utbildning

• Medarbetarsamtal

• Medarbetarundersökningar

• Riskanalyser

• Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder

• Åtgärder mot trakasserier och kränkande särbehandling

• Alkohol- och drogfrågor

 

Fastställd av SpectraCure AB:s styrelse 2023-05-16