BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSORDNING

Enligt bolagsordningen skall styrelsen i Bolaget ha tre (3) till sex (6) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor på Gasverksgatan 1, 222 29, Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning som styrelsen antagit.

STÄMMOR

Årsstämma 2022

Årsstämman hölls torsdagen den 12 maj 2022  i lokalen Giga på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Protokollet från stämman finns nedan. 

Se VD Johan Folkungers presentation från årsstämman

Kallelser

Bilagor

Stämmoprotokoll

Valberedning

Valberedningen utses i samråd med de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.


Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och arvode till revisorer samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.


Valberedningen i SpectraCure AB (publ.) inför årsstämman 2023 består av:

  • Ordförande Jan Karlsson, utsedd av Masoud Khayyami som representerar ca 10,0 procent av aktier och röster.
  • Christer Sjödoff, utsedd av Cardeon som representerar cirka 2,1 procent av aktier och röster.
  • Dan Persson, utsedd av MTT Capital och Dan Persson som tillsammans representerar cirka 1,7 procent av aktier och röster.


Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
SpectraCure AB (publ)
Gasverksgatan 1
222 29 Lund

Eller per e-post till:
info@spcvalberedning.com

Styrelse

Jörgen Wennberg

Styrelsens Ordförande sedan 2022

Född:

1952

Aktier i SpectraCure AB:

1 334 126 st
(inkl närstående*)

Jörgen är marknadsekonom och har arbetat i över 30 år inom ICA-koncernen. Grundare och tidigare VD för ICA Banken kundkort AB. Jörgen har flera års erfarenhet av styrelsearbete och har tidigare varit medlem i ICA AB Koncernledning samt styrelsemedlem i Svenska Bankföreningen.

Jörgen Wennberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Tomas Kramar

Ledamot sedan 2022

Född:

1954

Aktier i SpectraCure AB:

25 000 st

Tomas är civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola. Han har över 40 års erfarenhet från life science industrin och har tidigare arbetat som VD för Siemens Healthineers, samt VD på Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har även arbetat på Abbott Laboratories, Becton Dickinson och Hoffmann La Roche. Tomas är ordförande i Kramar Group AB och Percy Falk cancerstiftelse. Han är dessutom styrelseledamot i Nanologica AB, Gentian A/S, Corsmed AB, Lundonia Biotech AB och CytaCoat AB.

Tomas Kramar är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Masoud Khayyami

Ledamot sedan 2022

Född:

1963

Aktier i SpectraCure AB:

10 941 568 st
(privat och via bolag)

Masoud är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Han har tidigare varit VD i SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB. Idag arbetar Masoud som VD för Cardeon AB.

Masoud Khayyami är en beroende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Jesper Freij

Ledamot sedan 2022

Född:

1971

Aktier i SpectraCure AB:

4500 st

Jesper innehar en magisterexamen i företagsekonomi från Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har arbetat inom läkemedelsbranschen i Norden sedan 1998, varav 20 år i olika chefsbefattningar. Jesper har även arbetat på Novo Nordisk och Novartis. På Novartis, och dess tidigare dotterbolag Alcon, arbetade han under åtta år som Nordic Business Franchise Head med ansvar för deras läkemedel inom ögonområdet. Där hade Jesper bl. a ansvar för Visudyne. Idag arbetar Jesper som konsult inom life science med fokus på lanseringsförberedelser, marknadsföring och ledarskap.

Jesper Freij är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Homer Pien

Ledamot sedan 2021

Född:

1963

Aktier i SpectraCure AB:

0 st

Homer Pien var senast Senior Vice Presedent och Chief Scientific Officer för Precision Diagnosis-klustret och dessförinnan Chief Technology Officer för Imaging System på Philips. När Homer Pien påbörjade sin anställning år 2012 på Philips hade han tidigare varit verksam vid avdelningen för radiologi vid Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School, där han ledde laboratoriet för medicinsk bildbehandling och beräkningar. Homer Pien har varit engagerad i två start-ups, varav det ena var ett bioteknikföretag för vilket han var grundare och VD innan företaget förvärvades. Tidigare under sin karriär har han även varit verksam vid MIT Lincoln Lab och Draper Lab. Han har en doktorsexamen i datavetenskap från Northeastern University (Boston, MA) och en MS Management från Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA).

Homer Pien är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Katarina Svanberg

Ledamot sedan 2003

Född:

1944

Aktier i SpectraCure AB:

200 000 st (ink. närstående)

Katarina Svanberg är M.D., PhD och har under lång tid varit överläkare och adjungerad professor i onkologi vid Lunds universitet. Tidigare deltidsanställd som professor vid South China Normal University i Guangzhou, Kina. Katarina har introducerat fotodynamisk tumörterapi i klinisk användning vid Lunds Universitetssjukhus. Hon har emottagit amerikanska medicinalstyrelsens pris i lasermedicin, och optik- och laserorganisationen SPIE:s högsta belöning; dess guldmedalj. Katarina är styrelseledamot vid Lund Laser Centre och har sedan 1993 tjänstgjort, först som föreståndare och numera som styrelseordförande för Lund University Medical Laser Centre.

Katarina Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

*Närstående – Definition
Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.
Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.
Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.
Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.

Revisor

Revisor 

Extern revisor väljs av årsstämman för en period om ett år i taget. Revisorerna granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning i enlighet med en revisionsplan som fastställs tillsammans med styrelsen. 

I samband med revisionen skall revisorerna rapportera sina iakttagelser till bolagsledningen samt styrelsen. Minst en gång per år ska revisorerna rapportera sina iakttagelser direkt till styrelsen utan bolagsledningens närvaro. Revisorerna deltar dessutom på årsstämman där de går igenom sin revision samt sina rekommendationer i revisionsberättelsen. 


Bolagets revisor

Bolagets revisor är sedan årsstämman den 23 maj 2018 det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som även omvaldes på årsstämman den 12 maj 2022 med den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till nästa årsstämma. Revisorn har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31 samt därtill översiktligt kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. 

Ledningsgrupp

Masoud Khayyami

tillförordnad Verkställande direktör

Aktier:

11 156 691 st
(privat och via bolag)

Masoud Khyyami är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Han har tidigare varit VD i SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB. Idag arbetar Masoud som VD för Cardeon AB.

Kristina Holst

HEAD OF CLINICAL AFFAIRS

Aktier:

0 st

Kristina Holst är legitimerad tandläkare. Hon har många års erfarenhet inom medicinteknikindustrin och har framför allt arbetat med kliniska studier men även inom marknadsföring och produktutveckling. Kristina har tidigare haft ledande befattningar inom kliniska studier och regulatoriska aktiviteter på bland annat Arjo, Medeuronet, DMC Healthcare och Straumann.

Henrik Ljung

FINANSCHEF

Aktier:

2 000 st

Henrik Ljung är civilekonom och har mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner AB, Acconeer AB, Ballingslöv AB, Sardus AB och Malmöhus Invest AB.

Johannes Swartling

Teknisk chef

Aktier:

79 300 st

Doktor i fysik från Lunds universitet (2002). Anslöt till SpectraCure under 2006 och ansvarar för bolagets forskning och utveckling. Tidigare erfarenhet från utveckling av medicinsk teknik, kliniska prövningar, samt kvalitets- och regulatoriska frågor inklusive riskhantering. Innehaft post-doktorala forskarpositioner vid Politecnico di Milano, Italy, och vid Cambridge University, UK. Han har bedrivit forskning avseende applikationer för laserteknologi och spektroskopi inom biologi och medicin. Författare av ett 30-tal granskade vetenskapliga artiklar.

Leende patient och sjuksköterska diskuterar i korridor