Tillägg till pressmeddelande: Intern transaktion av aktier i SpectraCure AB

Tillägg till tidigare pressmeddelande som publicerades den 3 juni 2022: https://spectracure.com/cision/intern-transaktion-av-aktier-i-spectracure-ab/

Som tidigare kommunicerats har en intern transaktion av SpectraCure-aktien genomförts mellan två bolag, vilka båda ägdes av Masoud Kayyami. Transaktionen innebar att MK Capital AB:s innehav av SpectraCure-aktier flyttades till Grundbulten 120143 AB (unä MTT Capital AB).

Därefter har Cardeon AB förvärvat Grundbulten 120143 AB (unä MTT Capital AB), som därmed blir ett dotterbolag till Cardeon AB.

Masoud Khayyami är ledamot i styrelserna för SpectraCure, Cardeon AB samt Grundbulten 120143 AB (unä MTT Capital AB). De två sistnämnda bedöms därför vara närstående till Masoud Khayyami i hans egenskap som insynsperson i SpectraCure. Transaktionerna har därför på sedvanligt sätt anmälts i Finansinspektionens register över insynspersoner.

Masoud Khayyamis privata innehav berörs ej av dessa transaktioner.

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.