SpectraCure AB tillförs ca 57,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning

SpectraCure AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 52,4 MSEK tecknats till ca 123%. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om 5,25 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till totalt ca 6,7 MSEK inklusive kostnader för övertilldelningen och ytterligare externa kostnader.

En extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) den 26 september 2018 beslutade om godkännande av styrelsens förslag om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt beslutade om ett bemyndigande för Bolagets styrelse att fatta beslut om en ev. övertilldelning om upp till 1 000 000 units. Nyemissionen avsåg högst 9 976 722 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption, till en kurs av 5,25 SEK per aktie (teckningsoptionen ingår vederlagfritt).

Totalt tecknades, oaktat ersättning till garanter som ersätts genom kvittning mot nyemitterade units, 12 257 107 units, varav 8 554 364 med företrädesrätt och 3 702 743 utan företrädesrätt. Emissionens fulla antal, 9 976 722 units, kommer därmed att tilldelas. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning som tidigare kommunicerats i prospektet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 1 000 000 units (5,25 MSEK) till motsvarande kurs per unit. Totalt tillförs SpectraCure i kontant emissionslikvid därmed ca 57,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver kommer garanter i garantikonsortiet att via kvittning ersättas med 823 048 nyemitterade units.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units att finnas 81 636 827 aktier i Bolaget och sammanlagt 11 799 770 teckningsoptioner av serie TO3. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 179 977 SEK till 8 163 682,70 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket.

Teckning av units med och utan företrädesrätt pågick 12 oktober – 30 oktober 2018. Tecknare med subsidiär rätt har erhållit full tilldelning. Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i emissionsprospektet. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight Stock Market. De som tilldelats units inom ramarna för övertilldelningen och den riktade emissionen avseende garanternas ersättning kommer att erhålla aktier och teckningsoptioner direkt, istället såsom BTU. Dessa kommer att kunna levereras först efter att registreringen vid Bolagsverket är klar, i samband med den dag som BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner i företrädesemissionen. Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO3 kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

Vd Masoud Khayyami kommenterar: ”Vi är otroligt glada över det stora intresse som SpectraCure har tilldragit sig och vi hälsar nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra våra kliniska prövningar och vi ser fram emot att kunna ge förbättrad behandling till cancerpatienter, samt kommer det att utgöra en grund för kommande förhandlingar med större aktörer inom detta mycket viktiga kliniska område”.