SpectraCure AB publicerar halvårsrapport för 2023

Finansiell översikt
Siffrorna för 2023 och 2022 avser koncernen.

Andra kvartalet 2023

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 698 (665) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5 976 (-7 021) TSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,07) kr
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 838 (-5 586) TSEK

Första halvåret 2023

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 565 (1 565) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -11 342 (-13 301) TSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,14) kr
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12 901 (-13 591) TSEK
  • Soliditet: 90 (92) %

Väsentliga händelser andra kvartalet
2 maj – SpectraCure har tidigare beviljats ett EU-anslag för ett industrialiseringsprojekt med syfte att korta ner tillverkningstiden för bolagets behandlingssystem. Industrialiseringsprojekt har nu avslutats med goda resultat.

16 maj – Årsstämman i SpectraCure har ägt rum. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.spectracure.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

27 juni – SpectraCure har beviljats ytterligare EU-bidrag om 125 000 euro för pågående industrialiseringsprojekt i samarbete med Philips Innovation Services i Nederländerna och CSEM SA i Schweiz. Bidraget har beviljats för att SpectraCure ska kunna
demonstrera att tillverkningskonceptet fungerar, med säkerställd kvalitet, i en simulerad produktionslinje.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter rapportperiodens slut.

VD Masoud Khayyami kommenterar det andra kvartalet för 2023
Vi på SpectraCure fortsätter, med hög intensitet, vårt viktiga arbete med att utveckla en ny och mer effektiv behandlingsform för cancer, en av vår tids största sjukdomar. Bara i Sverige drabbas omkring 10 000 män av prostatacancer varje år. Av de patienter som behandlas med strålning har studier visat att cirka 20 procent av patienterna har kvarvarande cancerceller i prostatan två till tre år efter avslutad strålbehandling. Runt varje patient finns även nära och kära som drabbas hårt. I tider då kostnaderna i samhället ökar kraftigt och vården sliter med begränsade resurser är det centralt att hitta mer kostnadseffektiva behandlingsalternativ. Alternativ som botar patienten samtidig som de är mer kostnadseffektiva för vården. Det är vad vi varje dag strävar efter att uppnå på SpectraCure.

Team och nyckelpersoner med stor kunskap och stora nätverk
Fokus under 2023 är på vår kliniska studie som genomförs av framstående läkare på ledande kliniker, inom prostatacancer, runt om i världen. Det är fantastiskt att se det engagemang som finns bland läkarna och vi prioriterar kontinuerlig kontakt och besök vid sjukhusen. Rebecka Sahlén, klinisk projektledare, har under kvartalet besökt Toronto för att bl. a. diskutera patientrekrytering för vår kliniska studie, och vår CTO, Johannes Swartling, har talat vid ett möte i Tyskland om laser- och fotonik. Jag är otroligt glad över vårt starka team och nyckelpersonerna runt SpectraCure. I det senaste Investerarbrevet får ni möta Göran Ahlgren, som är medicinsk rådgivare till bolaget. Göran är en framstående urolog och en auktoritet inom behandling av prostatacancer och bidrar med djup kunskap och ett stort nätverk inom behandling av prostatacancer. Vår potential att rekrytera och attrahera medarbetare och rådgivare är en av SpectraCures styrkor.

Hög aktivitet under våren
Under maj genomförde vi bland annat vår bolagsstämma och publicerade i samband med stämman en inspelad presentation där delar av ledningen kortfattat beskrev bolaget. Återigen vill jag tacka för det stora engagemang som finns bland bolagets aktieägare. Jag ser fram emot att fortsatt arbeta med sittande styrelse och ta del av dess djupa och samtidigt breda kunskap inom industrin och bolagsbyggande. Det tar tid att bygga medtech bolag och det är centralt att styrelsen har förståelse och kunskap kring kliniska studier, kommersialisering och entreprenörskap. I maj kunde vi även meddela att första delen av ett EU-finansierat industrialiseringsprojekt avslutats med goda resultat och att ett koncept tagits fram med en mer än halverad tillverkningstid och reducerade komponentkostnader. Industraliseringsprojektet är ett långsiktigt projekt och delar av resultaten kommer att implementeras i vårt produktionsflöde. I juni beviljades SpectraCure ytterligare EU-bidrag för pågående industrialiseringsprojekt avseende företagets behandlingssystem. Bidraget har beviljats för att SpectraCure ska kunna demonstrera att tillverkningskonceptet fungerar, med säkerställd kvalitet, i en simulerad produktionslinje. Detta projekt är nödvändigt för framtida lansering och det är mycket positivt att vi får ytterligare EU-bidrag för att täcka stora delar av de budgeterade kostnaderna för tillverkningskonceptet.

Färre biverkningar och kortare återhämtningstid
Grunden i SpectraCures behandlingsmetod är att vi har identifierat ett sätt att använda PDT för solida invärtes tumörer. PDT är en beprövad teknik och används idag för behandling av exempelvis viss typ av hudcancer. Vår teknik innebär att PDT kan användas på invärtes solida tumörer. Tekniken är en fokal behandlingsmetod och kan innebära potentiella fördelar för patienten men även för vården. Patienten kan potentiellt få kortare återhämtningstid och lämna sjukhuset fortare. Det har under en tid funnits en trend inom vården med fokala och minimalinvasiva behandlingsformer och jag ser att SpectraCure har potential att bli ledande inom fokal behandling av solida inre tumörer. Vi fokuserar nu på patienter som har genomgått strålbehandling och som har fått återfall i sin prostatacancer, men potentialen att behandla andra typer av inre solida cancertumörer med vår behandlingsmetod är stor. Full etablering av metoden skulle innebära ett betydande steg framåt inom cancerbehandling. Det är vad vi på SpectraCure drivs av varje dag. Stort tack till alla er aktieägare som är med på resan!

Lund i augusti 2023
Masoud Khayyami, tf. VD för SpectraCure