SpectraCure AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet 2020
Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen.

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 420 (1 243) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 465 (-3 706) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,04) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 751 (-3 407) TSEK

​​​​​​​Helåret 2020
Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen. 


 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 133 (3 248) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 407 (-13 685) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,17 (-0,16) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -9 891 (-10 055) TSEK
 • Soliditet: 93 (88) %

Väsentliga händelser helåret 2020

Första kvartalet

 • Bolaget tilldelades EU-finansiering genom Innovative Training Network, som kan ses som ett bevis på att Bolagets forskning och teknik håller hög klass. Finansieringen täcker kostnaden för en doktorandtjänst under fyra år för framtida utveckling av IDOSE- tekniken för behandling av prostatacancer.
 • Organisationen förstärktes med en klinisk projektledare, Johan Glindre, och bolagets kommunikationschef, Annika Andersson, tog plats i företagsledningen.
 • SpectraCure och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA tecknade ett avtal. Avtalet innebär en möjlighet att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar analysunderlaget för fortsatta kliniska studier och för ett framtida myndighetsgodkännande av metoden.
 • FDA godkände SpectraCures uppdaterade protokoll för kliniska studier med bredare inklusionskriterier än tidigare, som gör det möjligt att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar analysunderlaget för fortsatta kliniska studier.  Även den uppdaterade mjuk-varan med det nya mer användarvänliga gränssnittet, som kommunicerar med dosplaneringsplattformen IDOSE® och styr hårdvaran, har godkänts.

Andra kvartalet

 • En patentansökan som täcker en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik gick vidare till så kallad PCT-fas, vilket är ett sätt att samordna patentansökningar för världens alla länder. Patentansökan täcker en ny teknik för att öka precisionen ytterligare i företagets IDOSE-teknik.
 • Styrelsen beslutade att genomföra en nyemission av Units om högst cirka 140 MSEK.

Tredje kvartalet

 • SpectraCure har slutfört en företrädesemission av units. I samband med detta genomfördes en riktad nyemission av units till garanter och finansiell rådgivare i företrädesemissionen i form av units, som bestod av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO4.
 • Företrädesemissionen registrerades hos Bolagsverket. Genom företrädesemissionen tillfördes SpectraCure cirka 140 MSEK före emissionskostnader.

​​​​​​​​​​​​​​Fjärde kvartalet

 • Ett Investigator Meeting genomfördes där statistik och resultat från genomförda behandlingar i bolagets kliniska studie diskuterades. De positiva mötesdiskussionerna ligger även till grund för den kommande ansökan om accelerated approval. Under mötet deltog läkare och representanter för de kliniker som ingår i studien.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens slut.

VD:s ord

Jag summerar årets fjärde och sista kvartal som ett kvartal där vi i mångt och mycket blickat framåt.

Vi har arbetat på med vår teknik och justering av mjuk- och hårdvara. Under våren räknar vi med att slutföra dokumentationen som krävs, där vi använder MedComs medicinska bildbehandlingsteknik till vårt IDOSE®-system, för behandlingsplanering med ultraljud.

Vi har en fortsatt tät dialog med klinikerna, vilka ingår i vår kliniska studie. Vi är redo att åka till den klinik som först lättar på covid-restriktionerna för att närvara vid patientbehandlingar. Patienter rekryteras till studien bland annat på University College London Hospital.

Det tekniska teamet, under ledning av Johan Glindre och Johannes Swartling, bjöd in läkare och representanter för de kliniker som ingår i vår kliniska studie till ett Investigator Meeting i slutet av året. Diskussionerna var positiva och kommer delvis att ligga till grund för en framtida ansökan om accelerated approval.

Vår behandlingsmetodik kan lämpa sig för andra solida tumörer av olika slag som till exempel tumörer i bröst. Bolaget har inlett ett samarbete med en grupp läkare och forskare i ett nätverk av sjukhus i Londonområdet under Royal Free London NHS Foundation Trust om behandling av bröstcancer med fotodynamisk tumörbehandling, PDT. Läkarna i Storbritannien har tidigare genomfört fas 1- och fas 2a-studier för att utvärdera behandling av bröstcancer med PDT med en nål. I den planerade fas 2b-studien är läkargruppens syfte att utvärdera möjligheten att använda PDT som ett första alternativ till operation och strålbehandling för patienter med bröstcancer. Ett större antal nålar kommer att användas i kombination med SpectraCures IDOSE®, vilket möjliggör behandling av en större tumör. SpectraCure kommer att bidra med teknisk utrustning, läkemedlet, teknisk expertis och projektledning.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Det är strategiskt viktigt för SpectraCure att vi nu har möjlighet att ta oss in även på detta område. Förhoppningen är att det i framtiden även ska vara möjligt att behandla andra former av cancer i exempelvis bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen.

De senaste dagarna har det förekommit en del felaktiga, ogrundade och onyanserade skriverier om SpectraCure och mig i medierna.  Jag beklagar den oro detta har skapat på marknaden och bland våra många engagerade aktieägare. Som ett noterat bolag följer vi regelverket för Marknadsmissbruksförordningen (MAR). Vi kommunicerar när vi har väsentlig information att delge marknaden och kommenterar därför varken rykten eller spekulationer.

Mellan våra rapporttillfällen mottar vi många frågor. Vi har inte alltid möjlighet att besvara dessa inom regelverket för noterade bolag. Det är vår ambition att de oftast förekommande frågorna vilka vi kan besvara inom ramen för regelverket ska finnas besvarade under sektionen Frågor och Svar på vår hemsida.

Bolaget har en god kassa i och med det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i den i fjol genomförda företrädesemissionen. Vi har de finansiella resurser som krävs för att finansiera förberedelser av en klinisk fas 3-studie, regulatoriska förberedelser inför FDA ansökan avseende accelerated approval, samt initiering av nya kliniska indikationer.

Nu ser jag fram emot dagen när covid-restriktionerna lättar. Då är vår ambition att snabbt komma igång med våra behandlingar i den kliniska studien igen.

Lund i februari 2021

Masoud Khayyami

VD SpectraCure AB (publ)

Länk till SpectraCures hemsida och Finansiella rapporter.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl 16.45.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure bildades 2003 som ett startup-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com