SpectraCure AB (publ): Kvartalsrapport för juli – september 2023

Finansiell översikt
Siffrorna för 2023 och 2022 avser koncernen.

Tredje kvartalet 2023
Övriga rörelseintäkter uppgick till 613 (661) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -4 726 (-5 636) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,06) kr
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 776 (-4 940) TSEK

Januari till september 2023
Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 178 (2 226) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -16 068 (-18 937) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,17 (-0,19) kr
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16 677 (-18 531) TSEK
Soliditet: 90 (93) %

Väsentliga händelser tredje kvartalet
3 juli – SpectraCure publicerade sommarens investerarbrev där Göran Ahlgren, medicinsk rådgivare till bolaget, invervjuades.

Väsentliga händelser efter periodens slut
6 oktober – SpectraCure lät meddela bolagets deltagande på Urologiveckan vilket var av strategisk betydelse och stärkte relationen till ledande urologer.
16 november – Styrelsen i SpectraCure beslutade att ansöka om tillstånd att inleda klinisk studie av primär lokaliserad prostatacancer för att bredda rekryteringsbasen och adressera en större marknad.

VD Masoud Khayyami kommenterar det tredje kvartalet för 2023

Bästa aktieägare,
Cancer är en av vår tids största sjukdomar och 12,9 % av världens män får en prostatacancerdiagnos under sin livstid. Dessutom ökar antalet yngre män som diagnosticeras med prostatacancer varje år. Prostatacancer och behandlingen av prostatacancer är ett stort och komplicerat problem och behovet av individanpassade behandlingar växer. SpectraCures metod som bygger på en redan beprövad metod (PDT) är fokal, minimalinvasiv och individanpassad vilket gör att metoden har potential att ge mindre biverkningar för patienten.

Klinisk studie för primär prostatacancer
SpectraCure bedriver idag en klinisk studie för patienter som drabbats av återfall av prostatacancer efter strålbehandling och under hösten har vi utvärderat möjligheten att inleda klinisk studie även för primär lokaliserad prostatacancer. Detta för att bredda rekryteringsbasen och adressera en betydligt större marknad än den för återfall. Dessutom minskar vi riskerna genom att driva två parallella studier där vi erhåller oberoende dataset för att bekräfta resultaten samtidigt som vi erhåller redundans.

Styrelsen har nu tagit beslut att ansöka om tillstånd att inleda klinisk studie för primär lokaliserad prostatacancer i USA, Storbritannien, Kanada och Sverige. Baserat på hittills erhållna resultat i den pågående studien gör styrelsen bedömningen att chanserna är goda att myndigheterna beviljar den nya. Att vi redan har goda och upparbetade relationer med sjukhus och läkare i Nordamerika och Europa underlättar dessutom processen att komma igång. Målsättningen är att påbörja den kliniska studien under första halvåret 2024.

År 2020 rapporterades 675 000 nya fall av prostatacancer i Europa och USA, varav på omkring 70 % av dessa hade lokaliserad prostatacancer. Det finns ett spektrum av risker inom gruppen med fall av lokaliserad prostatacancer, vi avser adressera prostatacancer med medelhög risk. Vi bedömer att vår behandlingsmetod är applicerbar på en stor del av dessa patienter. Den globala marknaden för behandling av prostatacancer överlag var värderad till cirka 12 miljarder USD år 2022, med en förväntad årlig tillväxt om närmare 10 %.

Djup vetenskaplig grund
SpectraCures metod grundar sig på PDT (fotodynamisk terapi), vilken är en etablerad teknik, och våra grundare, Sune Svanberg, Katarina Svanberg och Stefan Andersson-Engels, är framstående forskare inom området. Sune Svanberg ledde avdelningen för atomfysik vid Lunds universitet under åren 1980–2010, samma avdelning där årets Nobelpristagare i fysik, Anne L´Hullier är verksam. SpectraCure har en styrelse, ett team och rådgivare som är framstående inom sina respektive områden. Vår styrelseledamot, Homer Pien, med lång och gedigen erfarenhet från radiologenheten på Harvard Medical School samt som Chief Scientific Officer och Chief Technology Officer på Imaging System på Philips, har unik kompetens för att förstå steget mellan grundforskning och en framgångsrik kommersiell produkt. I oktober släpptes en intervju med honom som finns på vår hemsida, som jag kan rekommendera er att se.

Hög aktivitet
Under tredje kvartalet har vi utökat teamet med en produktutvecklare som kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av produkten men även bistå med teknisk support till den kliniska studien. Vi har även fortsatt vårt arbete med att öka närvaron bland läkare och urologer och har deltagit vid två mässor; den urologiska regiondagen på Skånes universitetssjukhus i Malmö samt vid den årliga Urologiveckan, som samlar Sveriges ledande urologer och forskare. Under kvartalet har även vår industridoktorand deltagit vid ett PHAST-möte (Photonics for Healthcare: multiscale cancer diagnosis and Theraphy) i Wien och presenterat sitt pågående doktorsarbetet angående vidareutvecklingen av SpectraCures IDOSE-teknik. På plats var även Johannes Swartling, teknisk chef.

Industrialiseringsprojektet gällande Q-PRO-systemet fortgår. Detta EU-samarbetsprojekt sker tillsammans med bland annat MedPhab, som erbjuder vägledning inom enhetsdesign, standardisering och tillverkning av fototeknikbaserade diagnostiska enheter och behandlingsinstrument. Under ett webinarium arrangerat av MedPhab presenterade SpectraCures RnD Specialist bolaget och berättade mer om vårt arbete med att omvandla vetenskapliga idéer till praktiska behandlingsalternativ för prostatacancer.

Jag är fortsatt övertygad om SpectraCures stora potential att genom att tillämpa en beprövad teknik på nya användningsområden skapa en bättre och mer effektiv behandling av prostatacancer. Jag vill tacka er aktieägare för att ni är med på resan!

Lund i november 2023
Masoud Khayyami, tf. VD för SpectraCure