SpectraCure AB (publ): Kvartalsrapport för januari – mars 2024

Finansiell översikt
Siffrorna för 2024 och 2023 avser koncernen.

Första kvartalet 2024
Övriga rörelseintäkter uppgick till 674 (867) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -5 986 (-5 366) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,06) kr
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 799 (-4 063) TSEK
Soliditet: 88 (92) %

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024
23 januari – SpectraCure genomförde den årliga revisionen enligt ISO13485:2016. Revisionen, som utfördes av ett anmält organ, bekräftar att SpectraCures kvalitetsledningssystem uppfyller de strikta kraven enligt den internationella standarden.
23 februari – SpectraCure går vidare i processen att inleda en klinisk studie, för primär lokaliserad prostatacancer. Studiens protokoll har skickats till U.S. Food and Drug Administration (FDA), som inte uttryckt några specifika granskningskommentarer. Därmed kan arbetet med att inleda den kliniska studien fortsätta.

Händelser efter periodens slut
11 april – Aktieägarna i SpectraCure kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 11.00.

VD Masoud Khayyami kommenterar det första kvartalet för 2024

Bästa aktieägare,
Det är fantastiskt att så många privatinvesterare bidrar till att Sverige kan ha en så livskraftig scen inom life science och medtech som vi har. Bara SpectraCure har över 15 000 aktieägare! Det är inspirerande att tillsammans med ledning, styrelse och ägare utveckla en ny behandlingsmetod som har potential att öka livskvaliteten hos de miljoner män som årligen drabbas av prostatacancer.

Fortsatt arbete med att inleda ny klinisk studie
Under första kvartalet kunde vi meddela marknaden att vi går vidare i processen med att inleda klinisk studie för primär lokaliserad prostatacancer. Studiens protokoll har skickats till U.S Food and Drug Administration (FDA), som inte uttryckt några specifika granskningskommentarer, därmed kan arbetet med att inleda den kliniska studien fortsätta. Arbetet med att skriva tilläggsavtal med redan befintliga sjukhus som ska ingå i den nya studien pågår enligt plan. Våra redan upparbetade relationer med sjukhus Nordamerika underlättar processen att komma igång med studie för primär lokaliserad prostatacancer.

Dedikerad entusiasm bland prövarna för den pågående studien
Data Safety Monitoring Board (”DSMB”) d.v.s. expertgruppen för den pågående studien för återfall av prostatacancer, kunde i december 2023 konstatera att behandling med nuvarande dos är säker med milda till måttliga biverkningar. Magnetresonansbilder indikerar att behandlingen ger positiva effekter då det går att se områden med nekros, dvs celldöd. Under årets första kvartal har vi fortsatt arbetet med den kliniska studien. Vid den årliga konferensen American Urological Association (AUA) i början av maj hade teamet möjlighet att nätverka, träffa flera urologer och även en av läkarna vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center, som uttryckte stor tilltro till behandlingsmetodens potential. Det var fantastiskt att återigen få direkt feedback från flera urologer, som ser behovet av en minimalinvasiv och fokal behandling inom prostatacancer.

Utveckling av Q-PRO®
Parallellt med arbetet med de kliniska studierna fortsätter utvecklingen av vårt Q-PRO® system. I slutet av januari avslutades den årliga revisionen enligt ISO-13485:2016 med lyckat resultat. Vi har varit certifierade sedan mars 2022, vilket innebär att vi strikt följer regelverket som styr medicintekniska produkter. Certifieringen underlättar avsevärt vid processen för marknadsgodkännande av medicintekniska produkter globalt.

Kompetens inom medicinsk forskning, teknik och kommersialisering
Som jag nämnde i VD-ordet för fjärde kvartalet 2023 handlar det mesta om vilka människor vi har ombord. Det är därmed med stor glädje jag rekommenderar er att se de intervjuer med våra styrelseledamöter och rådgivare som finns på vår hemsida. En av våra grundare och styrelseledamöter, Katarina Svanberg, berättar i en intervju om sin bakgrund som forskare inom PDT och om de resultat som hon och hennes team har uppnått när det gäller behandling av hudcancer, samt den potential hon ser i den behandlingsmetod som SpectraCure utvecklar för behandling av invärtes solida tumörer. Hon nämner även behovet av kombinationen av kompetens inom medicinsk forskning, teknik och kommersialisering för att kunna driva bolaget framgångsrikt framåt. Och det är kompetenser som teamet och styrelsen för SpectraCure besitter. Att vi använder en redan beprövad teknik och att vi har ledande forskare på området med på vår resa tycker jag ger stor tilltro till vår potential.

Vården behöver fler fokala och minimalinvasiva behandlingsmetoder för att effektivisera vården, men även för att ge patienterna en bättre livskvalitet. Det är precis en sådan behandlingsmetod som vi utvecklar! Jag är långsiktigt investerad i SpectraCure och vill tacka er aktieägare för att ni vill vara med på vår resa!

Lund i maj
Masoud Khayyami, tf. VD för SpectraCure

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.