SpectraCure AB (publ): Kvartalsrapport för januari – mars 2023

Finansiell översikt
Siffrorna för 2023 och 2022 avser koncernen.

Första kvartalet 2023
Övriga rörelseintäkter uppgick till 867 (900) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -5 366 (-6 280) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,06) kr
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –4 063 (-5 005) TSEK
Soliditet: 92 (92) %

Väsentliga händelser första kvartalet
4 januari – I december genomfördes en årlig revision enligt ISO 13485:2016. Revisionen genomfördes av ett anmält organ, som kunnat konstatera att SpectraCures kvalitetsledningssystem fortsatt väl uppfyller kraven enligt ISO 13485:2016.
2 februari – Bolaget har fått positiv återkoppling från behandling i den kliniska studien gällande användarvänlighet hos SpectraCures system Q-PRO® efter den första behandlingen vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.
23 februari – Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten i Sverige har godkänt SpectraCures kliniska studie. SpectraCure har tidigare tecknat avtal med Skånes universitetssjukhus om deltagande i studien.

Väsentliga händelser efter periodens slut
2 maj – SpectraCure har tidigare beviljats ett EU-anslag för ett industrialiseringsprojekt med syfte att korta ner tillverkningstiden för bolagets behandlingssystem. Industrialiseringsprojekt har nu avslutats med goda resultat.
 
VD Masoud Khayyami kommenterar det första kvartalet för 2023
2023 är ett spännande och viktigt år för SpectraCure. Primärt fokus är den kliniska studien som nu drivs vid fyra sjukhus runt om i världen. SpectraCures behandlingsform har rötter i djup vetenskaplig forskning vid Lunds Universitet, och kliniska behandlingar med PDT, fotodynamisk terapi, vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Genom vår mission har vi attraherat djup kompentens inom life science och vår behandlingsmetod har potential att ge stora fördelar i förhållande till de behandlingar som finns på marknaden idag.

Som första indikation fokuserar vi på att utveckla en metod för patienter som drabbats av återfall av prostatacancer efter strålbehandling. Behandlingsalternativen för denna patientgrupp är delvis omstridda då många behandlingar medför allvarliga biverkningar. Ofta ordineras livslång behandling med hormoner, vilken inte är botande och dessutom medför betydande biverkningar. Vi vill erbjuda ett bättre och mer effektivt alternativ till de behandlingar som existerar idag. I ett nästa steg är ambitionen att även behandla primär prostatacancer. Vår metod har dessutom potential att på sikt utvecklas för andra typer av solida cancertumörer såsom t. ex. bröstcancer.

Under det första kvartalet har SpectraCure tagit flera betydelsefulla steg framåt för fortsatt utveckling och tillväxt. I början av året fick vi återkoppling från den årliga revisionen för ISO 13485:2016 där de kunnat konstatera att vårt kvalitetsledningssystem fortsatt väl uppfyller kraven. ISO 13485:2016 är en internationell standard för kvalitetshanteringssystem inom medicintekniska produkter och som säkerställer att vi arbetar enligt de regulatoriska förordningarna. SpectraCure är certifierat enligt standarden sedan mars 2022. Ytterligare en väsentlig händelse är att vi i februari fick besked från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten i Sverige att de har godkänt vår kliniska studie, vilket innebär att Skånes universitetssjukhus kan inkluderas i studien. Vidare fick vi under perioden positiv återkoppling gällande användarvänlighet hos vårt system Q-PRO® från ansvarig prövare och teamet vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Det är mycket glädjande att se den respons som SpectraCure får från de läkare som arbetar med studien.

I mars samlade vi ansvariga läkare från den kliniska studien till ett så kallat prövarmöte i Milano i samband med den Europeiska kongressen inom urologi. Denna typ av prövarmöten hålls regelbundet för att diskutera olika aspekter av den kliniska studien. Detta är ett tillfälle för läkarna att dela med sig av sina erfarenheter till övriga prövare, diskutera resultat, samt ge värdefull input till vårt fortsatta arbete. Vår bedömning var att läkarna är samlat mycket positiva till studien med SpectraCures Q-PRO®-system.
 
Under 2023 kommer vi huvudsakligen att prioritera den kliniska studien. Vad gäller den tekniska utvecklingen kommer teamet att särskilt fokusera på användarvänligheten av systemet samt vidareutveckla mjukvaran IDOSE® utifrån de kliniska data som samlats in, vilket möjliggör att vi kan förfina våra beräkningsmodeller.

Jag ser stora möjligheter att nå flera betydande milstolpar som kan skapa värde för SpectraCure och vår fortsatta resa under året. Det är fantastiskt att se hur SpectraCure har gjort framsteg genom forskning, produktutveckling och kliniska studier för att vi slutligen ska nå målet, en kommersiell produkt som kan komma att gynna många människor i framtiden. Jag vill avslutningsvis tacka er aktieägare för ert stora stöd och engagemang på resan!

Lund i maj 2023

Masoud Khayyami,
tf VD för SpectraCure

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.