Spectracure AB (publ) genomför riktad nyemission om ca 7,5 MSEK

Styrelsen i Spectracure AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om ca 7,5 MSEK, varigenom ca 5,6 miljoner nya aktier tilldelats drygt 20 nya investerare. Teckningskursen är fastställd till 1,35 kr, vilket innebär en rabatt om ca 15 % utifrån en genomsnittskurs under de senaste 35 handelsdagarna. Rabatten har satts i samråd med rådgivaren och har i detta sammanhang bedömts som marknadsmässig, och har därutöver varit en förutsättning för genomförandet av transaktionen. Styrelsen har utvärderat olika möjligheter till snabb finansiering varvid denna lösning bedömts vara den bästa för aktieägarna till rimliga villkor. Styrelsen har även tagit i beaktande den långsiktighet och tilltro till bolaget som flertalet av de större tecknarna av emissionen uttryckt för bolaget. Bakgrunden till emissionen är att berörda sjukhus kräver större tillgängliga medel up-front inför start av prövningarna. Tecknare i emissionen är G&W Kapitalförvaltning AB med kunder där de tre största tecknarna, varav samtliga är nytillkommande aktieägare, får en ägarandel om ca 2 % vardera. Omkring 85 % av emissionen tecknas av nytillkommande aktieägare.

Emissionen har beslutats av styrelsen utifrån det bemyndigande som gavs till styrelsen vid bolagsstämman den 12 juni 2015. De nya aktierna kommer att levereras snarast efter fullgjord betalning genom lån av aktier från huvudägaren. Registrering hos Bolagsverket beräknas kunna ske ca 1 vecka efter att full emissionslikvid inbetalats. Efter transaktionen kommer Spectracure AB att ha ca 30 miljoner aktier. Bolaget reserverar sig för mindre avvikelser från ovanstående i samband med den slutliga registreringen av emissionen hos Bolagsverket.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till Spectracure AB i samband med transaktionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

VD Dr Masoud Khayyami kommenterar:
”Vi är mycket nöjda med att på kort tid lyckats attrahera ett flertal investerare som ser stor potential i bolaget. Spectracure har med dessa tillförda medel, tillsammans med emissionslikviden från i våras, ambitionen att slutförhandla avtalen med berörda sjukhus i Kanada och USA för att så snart som möjligt därefter påbörja klinisk fas-1 prövning. Bolaget ser en fortsatt stark potential i bolagets teknologiplattform. Den planerade studien kommer att vara en s.k. öppen studie innebärande att bolaget löpande har möjlighet att informera om uppnådda delresultat.”

För ytterligare information kontakta:
Spectracure AB, VD Dr Masoud Khayyami, telefon: 0708-15 21 90.
E-post: mk@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

Om Spectracure:
SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. SpectraCure planerar att starta fas I och senare fas II prövningar tidigt 2016. De kliniska prövningarna planeras att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada.