SpectraCure AB (publ): Årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag

Årsstämma i SpectraCure AB (publ) ägde rum i Lund den 28 maj 2020. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och av revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Katarina Svanberg, Sune Svanberg, Ulf Bladin och Hans Bornefalk. Ingemar Kihlström omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Principer för utseende av valberedning och dess arbete

Årsstämman fastställde valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning och dess arbete i enlighet med förslag (punkt 10) i kallelsen.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslag (punkt 11) i kallelsen.Beslutet innebär bl.a. att gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 8 746 613,70 kronor och högst 34 986 454,80 kronor. Vidare innebär beslutet att gränserna för antal aktier höjs till att vara lägst 87 466 137 och högst 349 864 548.

Vidare innebär beslutet att vissa redaktionella ändringar görs av bolagsordningen.

Riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen i enlighet med förslag (punkt 12) i kallelsen.

 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB (publ), VD, Masoud Khayyami
telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.