SpectraCure AB (publ) årsstämma 2018

Vid SpectraCures årsstämma, som hölls i Lund den 23 maj 2018, fattades följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse och av revisorer

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels, Katarina Svanberg och Sune Svanberg, samt om omval av styrelsesuppleanten Johannes Swartling. Beslutades även om nyval av Hans Bornefalk som styrelseledamot. Ingemar Kihlström omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att till revisor nyvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 000 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier, ge ut högst 10 000 000 teckningsoptioner och/eller uppta konvertibelt lån om högst 10 000 000 konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). 

SpectraCure AB (publ)

Lund den 23 maj 2018