Sista dag för handel med BTU

Sista dag för handel med SpectraCure AB (publ) BTU är måndagen 26 november 2018. Företrädesemissionen som genomfördes under oktober 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. De nya aktierna och teckningsoptionerna är f.n. under omvandling från BTU och beräknas kunna levereras till depåer / VP-konton den 30 november 2018.

I företrädesemissionen, som tecknades till ca 123%, gav SpectraCure (Bolaget) ut units bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionen, jämte övertilldelning tillförde Bolaget cirka 57,6 MSEK kontant före emissionskostnader.

Totalt, tillsammans med kvittning till garanter avseende deras ersättningar, emitterades 13 080 155 units. Efter registrerar av ovanstående hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 81 636 827 stycken och aktiekapitalet uppgår till 8 163 682,70 SEK.

G&W Fondkommission har tjänstgjort som finansiell rådgivare i samband med transaktionerna.