Rättelse kallelse till årsstämma i SpectraCure AB (publ)

Rättelsen avser felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Pressmeddelandet utan hänvisning återfinns nedan. 

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019, och

– dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 17 maj 2019, under adress SpectraCure AB (publ), att: Mirjam Johansson, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund med angivande av ”årsstämma”, eller via e-post till mj@spectracure.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 17 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.spectracure.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

9. Val av styrelse och av revisorer

10. Utseende av valberedning

11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ingemar Kihlström väljs till ordförande vid stämman. Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v.s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (250 000 kronor) till styrelseordföranden och med 150 000 kronor (75 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 9 – Val av styrelse och av revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Inga styrelsesuppleanter föreslås.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Katarina Svanberg, Sune Svanberg och Hans Bornefalk omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Styrelseledamoten Stefan Andersson-Engels och styrelsesuppleanten Johannes Swartling har avböjt omval. Nyval föreslås av Ulf Bladin.

Ulf Bladin är för närvarande partner på Rewell Medical AB och har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President EMEA på Hycor Biomedical, Vice President på Thermo Fisher Scientific’s Immuno Diagnostics Division, Vice President på Phadia AB och VD på DentoSystem Scandinavia AB.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Ingemar Kihlström.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Vidare föreslås ingen revisorssuppleant väljas. Punkt 10 – Utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning inför årsstämman 2020 samt att Fredrik Nilsson (som representant för Fredrik Nilsson med bolag), Jens Nielsen (som representant för Buzz AB) och Jan Karlsson utses till ledamöter i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram a) förslag till ordförande vid årsstämman, b) förslag till antalet

styrelseledamöter, c) förslag till styrelseledamöter, d) förslag till styrelseordförande, e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, f) förslag till arvode till Bolagets revisorer, g) förslag till revisor, och h) förslag till val av ledamöter till valberedningen alternativt principer för utseende av ledamöter till valberedningen samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen.

För det fall ledamot i valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande (eller Bolagets styrelseordförande för det fall valberedningens ordförande avgår), med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen, kontakta den till röstetalet störste aktieägaren eller ägargruppen (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste och så vidare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på Bolagets webbplats.

Det ska inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövandet av sitt uppdrag. Vid behov ska dock Bolaget svara för skäliga externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund samt på Bolagets webbplats www.spectracure.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 2 maj 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2019

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen