Rättelse i kallelse till extra bolagsstämma i SpectraCure AB, fredagen den 22 maj 2020

Rättelsen avser felaktig veckodags hänvisning i tidigare kallelse. 

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 maj 2020 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och planerade anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings- eller influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via ombud. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information på hemsidan (www.spectracure.se) om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 maj 2020, och

 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 15 maj 2020, under adress SpectraCure AB (publ), att: Mirjam Johansson, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund med angivande av ”Extra bolagsstämma”, eller via e-post till mj@spectracure.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 15 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.spectracure.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Val av en eller två justeringsmän

 4. Godkännande av dagordning

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt nedan.

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 5 maj 2020 om emission av högst 8 746 613 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget av serie TO4. Detta innebär att högst 8 746 613 nya aktier och högst 8 746 613 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 874 661,30 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 437 330,65 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

 1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie TO4.

 2. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (det vill säga med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat uniträtter i emissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, i andra hand till övriga tecknare som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, samt för det tredje till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata deras ställda garantier.

 3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 29 maj 2020.

 4. Emissionskursen för varje unit ska vara 16 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 16 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

 5. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 juni 2020 till och med den 17 juni 2020. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 7. Två (2) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget för 20,75 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 september 2021 till och med den 30 september 2021. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

 8. Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

 9. Emissionsbeslutet förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande.

 10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund samt på Bolagets webbplats www.spectracure.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Lund i maj 2020

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen