Patientbehandlingar påbörjade i klinisk fas 1-studie

Den första patienten i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Behandlingen gick bra och patienten mår väl. 

SpectraCures IDOSE-teknik för behandlingsplanering och för att leverera laserljusdosen till cancertumören användes. Behandlingsmetoden, så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses med laserljus av rätt våglängd aktiveras läkemedlet och slår ut tumören. Proceduren ställer höga krav på noggrann styrning av laserljusdosen. 

Behandlingen utfördes av ett läkarteam vid urolog-kirurgiska kliniken vid sjukhuset i Toronto, med teknisk support från SpectraCures personal.

– Den första patientbehandlingen i studien är en milstolpe för SpectraCure, kommenterar företagets VD Masoud Khayyami. Vi har arbetat hårt för detta under lång tid och nu är studien igång på allvar.

Nästa patient, som har tackat ja till medverkan i studien, genomgår under innevarande vecka tester för utredning om han uppfyller alla inklusionskriterier, bland annat genom magnetkameraundersökning och vävnadsprover.

Behandlingarna i fas 1-studien kommer att fortgå under återstoden av 2017. Studien omfattar 12–36 patienter, där det faktiska antalet beror på vilken behandlingsdos som slutgiltigt fastställs. Efter sista behandling i fas 1 planeras en fortsättning i en fas 2-studie, där en grupp patienter kommer att behandlas med den dos som fastställts i fas 1.

Fas 1-studien avser behandling av patienter som fått återfall av prostatacancer efter att ha strålbehandlats. För dessa patienter saknas botande behandlingsalternativ i rutinvården, och de är normalt hänvisade till hormonblockerande behandling för att hämma tumörens tillväxt. Hormonell behandling medför oönskade biverkningar. SpectraCure har som mål att kunna erbjuda ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter med färre och lindrigare biverkningar. 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se

Denna information är sådan information som SpectraCure AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017.