Kvartalsrapport för tiden 2019-01-01 till 2019-03-31

Perioden januari – mars 2019

Övriga rörelseintäkter uppgick till 650 (281) TSEK

Resultatet efter skatt uppgick till -2 776 (-2 622) TSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,03 (-0,04) kr

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -29 (-1 387) TSEK

Likvida medel uppgick på balansdagen till 41 871 (12 552) TSEK

Soliditet: 91 (92) procent

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

  • I SpectraCures kliniska studier för behandling av återfalls- patienter med prostatacancer har preliminära resultat för de senast behandlade patienterna, nio och tio, rapporterats in. Behandlingseffekten utvärderas i studien med magnetkamerabilder (MR) en vecka efter behandlingen. Utvärderingen av MR-bilderna för de senast behandlade patienterna visade god effekt, vilket är i överensstämmelse med tidigare resultat på motsvarande dosnivå.

  • Resultat från utvärderingen av PSA-värden har rapporterats. PSA (prostata-specifikt antigen) är en blodmarkör som kan indikera närvaro av en cancertumör i prostata. De senast behandlade patienterna hade PSA-värden på 4,7 ng/ml respektive 5,7 ng/ml före behandling, och en månad efter behandling hade värdena sjunkit till 0,3 ng/ml respektive 3,5 ng/ml.

  • SpectraCure förlängde avtalet med University College London Hospital med två år. Avtalet avser att täcka hela den kommande fas 2-studien. Syftet med den stundande fasen är en fortsatt utvärdering av säkerhet och klinisk nytta av PDT-behandling av prostatacancer enligt bolagets kliniska program.

  • I mars hölls ett gemensamt möte med de ansvariga läkarna i studien för att gå igenom resultaten från fas 1-studien och slutföra planeringen av det fortsatta kliniska programmet. Screening och rekrytering av patienter som ska ingå i studien har redan påbörjats och patientbehandlingar kommer att genomföras i början av april.

    Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • SpectraCure ansökte om ett nytt patent till Europeiska patent- verket som täcker en teknik för att förbättra företagets IDOSE- teknik. Tekniken innebär i korthet att prostatavävnaden övervakas under behandlingen med en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt dos ges, så att tumören slås ut men frisk kringliggande vävnad inte skadas. Förbättringen av mjukvaran kan användas i den befintliga hårdvaruutrustningen som används idag.

  • Spectracure har i april behandlat en patient med åter- fall av prostatacancer, vid University College London Hospital. Behandlingen utfördes med SpectraCures metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Proceduren gick enligt förväntan och patienten mår väl.

  • Preliminära resultat rapporterades den 23 maj för de senaste patientbehandlingarna i SpectraCures kliniska studie vid University College London Hospital. Liksom för de patienter som tidigare behandlats med hög läkemedelsdos syns en mycket tydlig behandlingseffekt på magnetkamerabilder (MR) i behandlingsområdet,vilket indikerar destruktion av cancertumören. Hos de patienter där det hunnits göras uppföljning av PSA-värden syns mycket tydlig sänkning av PSA efter behandlingen, med sänkningar i intervallet 50–73 %.