Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-09-30

Tredje kvartalet 2018 (Koncernen)

Koncernen utgörs i allt väsentligt av moderbolaget eftersom ingen verksamhet bedrivs i dotterbolaget. Därför presenteras enbart moderbolagets siffror. Koncernen bildades den 26 mars och således finns inga jämförelsesiffror.

Tredje kvartalet 2018 (avser moderbolaget)

Nettoomsättningen uppgick till – (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 215 (553) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -1 922 (-1 993) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,03 (-0,03) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 640 (-579) TSEK
Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 135 (6 349) TSEK

Första halvåret 2018 (avser moderbolaget)

Nettoomsättningen uppgick till – (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 902 (689) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -8 572 (-5 935) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,13 (-0,10) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 058 (-6 463) TSEK
Soliditet: 85 (90) procent

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

SpectraCures personal har fortsatt utvecklingsarbetet med att förbättra IDOSE-tekniken och ta fram ett förbättrat system som har lägre produktionskostnad, modernare formgivning och förbättrad ergonomi.

Vid sjukhuset i Toronto, Princess Margaret Cancer Centre, finns en patient som väntar på behandling och ytterligare patienter är under utvärdering för att inkluderas i studien.

Vid sjukhuset i London, University College London Hospital, har så kallad pre-screening av 18 möjliga patienter gjorts under juli, varav 10 har visat sig passa in under kriterierna för SpectraCures studie.

Även vid University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia är förberedelserna klara för att starta studien och pre-screening av möjliga patienter har påbörjats.

SpectraCures styrelse har beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av units om ca 52,4 MSEK före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra fas 2-studien inklusive nödvändigt rörelsekapital, påbörja fas 3-studie, samt till affärsutveckling och övrig drift.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Tisdagen den 2 oktober genomfördes den sjunde patientbehandlingen sedan den kliniska studiens start. Behandlingen utfördes denna gång vid University College London Hospital (UCL) och leddes av dr Caroline Moore, urolog vid UCL, som tidigare närvarat som observatör vid två tidigare patientbehandlingar i Toronto.

Ytterligare en patient i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för återfall av prostatacancer vid University College London Hospital. Behandlingen utfördes tisdagen den 16 oktober. Patienten mår väl och SpectraCures teknik har fungerat som önskat. Vid proceduren användes SpectraCures IDOSE-teknik för behandlingsplanering och för att leverera laserljusdosen till cancertumören.

Bolagets nyemission om 52,4 MSEK har tecknats till ca 123%. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om 5,25 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till totalt ca 6.7 MSEK inklusive kostnader för övertilldelningen och ytterligare externa kostnader. Totalt tillförs SpectraCure i kontant emissionslikvid därmed ca 57,6 MSEK före emissionskostnader.

Vd kommenterar

SpectraCure har tagit stora steg framåt den senaste tiden. Vi har idag en gedigen teknisk plattform med stark patentportfölj, och de åtta hittills utförda patientbehandlingarna i den kliniska studien säger mycket om teknikens potential.

Det är glädjande hur bra allt gått med att starta upp studien vid University College London Hospital. Dr Caroline Moore, som var med som observatör vid de senaste patientbehandlingarna i Toronto, har kunnat ta ledningen vid patientbehandlingarna i London. Vi har nu möjligheter för att behandla patienter i snabbare takt, men vi ser också ett stort värde i att få del av deras erfarenhet och sätta den i kombination med SpectraCures tekniska framsteg.

Avslutandet av fas 1 och inledandet av fas 2 i vår kliniska studie kommer allt närmre. Med nyemissionen tar vi in de medel vi behöver för fas 2 och 3. Bolaget följer sin roadmap på väg fram mot lansering, med fokus på en huvudindikation med betydande marknadspotential.

Vi avser nu, förutsatt godkänd ansökan, att byta listningsplats till Nasdaq First North för att förenkla och förbättra handeln i aktien. Detta är ett första steg i en migrering ytterst mot Nasdaqs Nordic Small Cap-lista. Under 2019 inleder vi förberedelserna för notering på First North Premier. Vi tror och hoppas att fler kan få upp ögonen för SpectraCure och de möjligheter som vårt hårda arbete har resulterat i.

Utfallet i emissionen var mycket positivt och vi är otroligt glada över det stora intresse som visat sig kring SpectraCure. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra våra kliniska prövningar och vi ser fram emot att kunna ge förbättrad behandling till cancerpatienter, samt kommer det att utgöra en grund för kommande förhandlingar med större aktörer inom detta mycket viktiga kliniska område.

Vi är stolta över vad vi presterat hittills och över de investerare vi har med oss på vägen. Tack för det förtroende ni visar oss. Nu fortsätter vi vårt arbete för en förbättrad behandling till cancerpatienter med en möjlighet att få bibehålla sin livskvalitet. Vi ser fram emot kommande framsteg på vägen dit.

Dr Masoud Khayyami
Vd SpectraCure

SpectraCure i korthet

SpectraCure är ett svenskt företag som grundades 2003 som ett spin-off-företag från avdelningen för atomfysik och Lunds medicinska lasercentrum vid Lunds universitet. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system, som innehåller laserljuskällor i kombination med fotoreaktiva läkemedel, även kallat interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter ”Photodynamic therapy”.

Bolagets teknik bygger på över 20 års vetenskaplig forskning och arbete med PDT, kombinerat med klinisk erfarenhet av mer än 2 500 PDT-behandlingar av hudtumörer vid Lunds universitetssjukhus. SpectraCures patenterade PDT-system bygger på att patienten ges ett läkemedel, som i kombination med icke-värmande rött laserljus fotoaktiveras. Ljuset, och därmed energimängden, övervakas i sin tur av ett unikt dosstyrningssystem. Mjukvaran i dosstyrningen, IDOSE®, som är egenutvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt och effektivt styrd PDT-behandling av invärtes solida cancertumörer.

SpectraCures system ger klara kliniska fördelar och medger minimalt invasivt ingrepp. Behandlingarna kan anpassas till varje patients specifika tumörförutsättningar med stor noggrannhet, vilket leder till att oönskade biverkningar minimeras samtidigt som eftersträvad behandlingseffekt i tumören optimeras.

Bolaget genomför nu en klinisk studie i fas 1 som planeras följas av fas 2. Därefter är avsikten att ett samarbetsavtal med ett större läkemedelsbolag eller medicintekniskt bolag kommer att ingås.

Bolaget har redan en färdig produkt (som vidareutvecklas löpande). Ett antal patienter har redan behandlats med Bolagets teknik. Dessutom har ett antal prekliniska studier genomförts. Detta innebär att tolererbarheten hos patienter, liksom eventuella biverkningar, redan i någon mån är kända. Inga större biverkningar har påvisats.

Andra fördelar med Bolagets teknik är att inga direkt konkurrerande system finns, patienter kan vid behov behandlas vid upprepade tillfällen, samt att behandlingen lämpar sig som komplement till andra behandlingsformer.

Principer för tredje kvartalsrapportens upprättande

En koncern bildades den 26 mars 2018 när SpectraCure AB förvärvade dotterbolaget SPCIN AB. Se under not 1 sida 17,  redovisningsprinciper som gäller vid bildandet av koncernen. Koncernen utgörs i väsentligt av moderbolaget eftersom ingen verksamhet bedrivs i dotterbolaget. Därför presenteras enbart moderbolagets siffror. Siffror som anges nedan i en löpande texten avser moderbolagets siffror för att koncernens siffror avser en kort period och är av icke väsentlig betydelse att kommenteras.

Övriga rörelseintäkter och resultat tredje kvartalet

Övriga rörelseintäkter för tredje kvartalet 2018 uppgick till 215 (553) TSEK och avser främst konsult- och hyresintäkter.

Rörelsens kostnader för tredje kvartalet ökade till 4 280 (3 206) TSEK. Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 992 (-1 993) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1 922 (-1 993) TSEK.

Övriga rörelseintäkter och resultat för niomånadersperioden

Övriga rörelseintäkter för nio månader 2018 uppgick till 902 (689) TSEK och avser främst konsult- och hyresintäkter.

Rörelsens kostnader för nio månader ökade till 14 311 (8 674) TSEK. Ökningen är främst relaterat till en fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för nio månader uppgick till -8 572 (-5 935) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -8 572 (-5 935) TSEK.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 10 (7), varav 3 (2) kvinnor och 7 (5) män.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Per den 30 september 2018 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för utvecklingsarbete avseende forskning och utveckling till 16 533 (10 009) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbete relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under nio månader har varit enligt principer som är relaterade till forskning och utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 894 (687) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterade till bolagets produkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under nio månader uppgick till -7 058 (-6 463) TSEK.

Periodens kassaflöde uppgick till -305 (5 967) TSEK.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 2 135 (6 349) TSEK.

Eget kapital uppgick till 17 547 (16 008) TSEK.

Soliditeten var 85 (90) procent.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2019-02-15 Bokslutskommuniké

Avlämnande av tredje kvartalsrapport Lund,
den 6 november 2018

SpectraCure AB
Styrelse

Not 1 Redovisningsprinciper

Koncernen bildades den 26 mars 2018 när SpectraCure AB förvärvade dotterbolaget SPCIN AB. Koncernen tillämpar sedan bildandet International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom dessa antagits för tillämpning av EU. Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. En beskrivning av koncernens redovisningsprinciper under IFRS finns tillgänglig på SpectraCures hemsida: www.spectracure.se/sv/investerare

I samband med koncernens bildande har moderbolaget bytt redovisningsprincip från K3 (BFNAR 2012:1) till att redovisa enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer som ges ut av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 ska tillämpas av moderbolag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. En beskrivning av moderbolagets redovisningsprinciper enligt RFR 2 finns på SpectraCures hemsida, se angiven länk ovan.

I not 5 i denna delårsrapport beskrivs effekterna av övergången till RFR 2 för moderbolaget. För koncernen finns inga övergångseffekter eftersom koncernredovisningen upprättas enligt IFRS allt sedan koncernens bildande den 26 mars 2018.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Effekter av kommande ändringar i IFRS

IFRS 16 Leasing

IFRS 16 ersätter existerande IFRS avseende redovisning av leasingavtal från och med den 1 januari 2019. SpectraCure kommer att påverkas av IFRS 16 genom att koncernen hyr lokaler under avtal som nu klassificeras som operationella leasingavtal. Under IFRS 16 ska det redovisas en tillgång i balansräkningen som speglar rätten att nyttja lokalerna samt en skuld motsvarande koncernens skyldighet att betala hyra. SpectraCure har ännu inte kvantifierat effekterna av övergången till IFRS 16. SpectraCure planerar inte att förtidstillämpa IFRS 16.

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument

Redovisat värde bedöms vara en rimlig approximation av verkligt värde för koncernens samtliga finansiella instrument.

Not 3 Eget kapital

Den 28 februari 2018 avslutades lösenperioden för teckningsoptioner Serie 2 TO2 B. Totalt tecknades 13 245 537 nya aktier. SpectraCure tillfördes därmed 13 246 TSEK före emissionskostnader om 533 TSEK. Genom utnyttjandet av optionerna ökade antalet utestående aktier i SpectraCure med 13 245 537 aktier till totalt 69 837 057 aktier.

Not 4 Händelser efter balansdagen

Tisdagen den 2 oktober genomfördes den sjunde patientbehandlingen sedan den kliniska studiens start. Behandlingen utfördes denna gång vid University College London Hospital (UCL), och leddes av dr Caroline Moore, urolog vid UCL, som tidigare närvarat som observatör vid två tidigare patientbehandlingar i Toronto.

Ytterligare en patient i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för återfall av prostatacancer vid University College London Hospital. Behandlingen utfördes tisdagen den 16 oktober. Patienten mår väl och SpectraCures teknik har fungerat som önskat. Vid proceduren användes SpectraCures IDOSE-teknik för behandlingsplanering och för att leverera laserljusdosen till cancertumören.

Bolagets nyemission om 52,4 MSEK har tecknats till ca 123%. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om 5,25 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas upp­gå till totalt ca 6.7 MSEK inklusive kostnader för övertilldelningen och ytterligare externa kostnader. Totalt tillförs SpectraCure i kontant emissionslikvid därmed ca 57,6 MSEK före emissionskostnader.

Not 5 Effekter av övergången till RFR 2 för moderbolaget

Övergången till RFR 2 för moderbolaget har gjorts i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar av fel då IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas enligt RFR 2 inte ska tillämpas för moderbolaget. Effekterna av övergången till RFR 2 för moderbolaget består av:

Tidigare aktiverade utgifter för internt genererade varumärken har bokats bort. Varumärkena skrevs ner helt under 2017. I samband med övergången till RFR 2 har dock varumärkena bokats bort redan i öppningsbalansen per den 1 januari 2017.

Intäkter som tidigare redovisats som nettoomsättning har omklassificerats till ”Övriga rörelseintäkter” då dessa är hänförliga till sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet.

Kassaflödesanalyserna har justerats som en följd av förändringen i redovisningen av varumärken och den påverkan på resultaträkningen som denna medfört.

Nedan presenteras effekterna av övergången till RFR 2 på moderbolagets balansräkningar per den 1 januari 2017, 30 september 2017 samt den 31 december 2017. Effekter på resultaträkningen visas för perioderna januari – september 2017, juli – september 2017 samt för januari – december 2017.

I samband med övergången till RFR 2 har moderbolaget även övergått till att redovisa i tusentals kronor (TSEK).
 

Not 6 Transaktioner med närstående

Under kvartalet har transaktioner med företag där verkställande direktören har ett ägande genomförts enligt nedan:

Intäkter från:

Lumito AB om 90 TSEK tredje kvartalet, 266 TSEK nio månader, avseende hyres- och administrativa tjänster.

Prolight Diagnostics AB om 79 TSEK tredje kvartalet, 269 TSEK nio månader, avseende hyres- och administrativa tjänster.

Kostnader från:

MK Capital Invest AB om 0 TSEK tredje kvartalet, 686 TSEK nio månader, avseende administrativa tjänster

Efter första kvartalet har avtalet med MK Capital Invest AB upphört. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.

Not 7 Information om risker och osäkerhetsfaktorer för koncern och moderbolaget

SpectraCures verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar, eller kan komma att påverka, bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. De risker och osäkerhetsfaktorer som SpectraCure bedömer har störst påverkan på dess resultat är utveckling, regulatoriska förutsättningar, kommersialisering och licensiering, immateriella rättigheter och andra skyddsformer.

Förutsättningar för fortsatt drift

Den finansiella delårsinformationen har upprättats utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget har historiskt redovisat förluster till följd av utvecklingsarbetet. Vid upprättandet av den finansiella delårsinformationen har ledningen baserat sina antaganden på existerande likvida medel och förväntad ytterligare finansiering genom nyemissioner.

Vid uppskattning av framtida utgifter har ledningen beaktat att vissa utgifter är under ledningens kontroll och kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden.

Dock kan varken den nuvarande produktutvecklingsstrategin eller den pågående verksamheten upprätthållas under de kommande tolv månaderna om inte tillkommande finansiering erhålls. Ledningen är medveten om att det föreligger osäkerheter i uppskattningen av de framtida kassaflödena samt osäkerhet i finansiering av verksamheten. Underskotten i verksamheten finansieras för närvarande genom eget kapital och koncernen behöver söka ytterligare eget kapital och/eller lån för att finansiera planerade aktiviteter under de närmaste 12 månaderna.

Om koncernen av något skäl inte kan fortsätta att driva verksamheten, kan det påverka koncernens möjlighet att realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt relaterat till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, samt att betala skulder i normal takt och till de belopp som finns upptagna i koncernens finansiella delårsinformation.

Värdering av immateriella tillgångar

De redovisade balanserade utgifterna för utvecklingsarbeten är föremål för ledningens nedskrivningsprövning. Det mest kritiska antagandet, som utvärderas av ledningen, avser huruvida den immateriella tillgången förväntas generera framtida ekonomiska fördelar, som åtminstone motsvarar den immateriella tillgångens redovisade värde. Ledningens bedömning är att de förväntade framtida kassaflödena är tillräckliga för att motivera den immateriella tillgångens redovisade värde, varför någon nedskrivning inte har gjorts. Värderingen är dock baserad på och beroende av förutsättningarna för fortsatt drift.

Definitioner:

Resultat per aktie: Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Soliditet: Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen.