Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-03-31

Perioden januari – mars 2018 (avser moderbolaget)

Övriga rörelseintäkter uppgick till 281 (20) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -2 222 (-1 820) TSEK
Resultat per aktie: -0,04 (-0,03) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 387 (11 527) TSEK
Likvida medel uppgick på balansdagen till 12 552 (11 128) TSEK
Soliditet: 92 (95)%

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Ett patent för en engångsartikel som används i samband med SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer beviljades av det kanadensiska patentverket. Patentet innebär att enbart SpectraCures sterila engångsfibrer kan användas vid behandlingen. Det ger möjlighet för SpectraCure att ha full kontroll över användning och betalning av behandlingsmetoden.
 • SpectraCure kommer att vara industriell deltagare i ett stort forskningsprogram inom kvantteknologi, WACQT – Wallenberg Centre for Quantum Technology, som finansieras i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. SpectraCure kommer att få medel för att avlöna en forskare i den forskarskola för doktorander som omfattas av programmet.
 • SpectraCures styrelse har beslutat att inleda en process för listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North Premier. Bolagets ambition är att genomföra listbytet till Nasdaq First North Premier under 2018.
 • Den fjärde patienten i SpectraCures fas 1-studie behandlades den 22 februari 2018. Behandlingen utfördes vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto och förflöt utan komplikationer och patienten mår väl.
 • SpectraCures ansökan om att genomföra delar av en pågående klinisk fas 1-studie i Storbritannien har godkänts av brittiska läkemedelsmyndigheten, Medicines and Healthcare Products Agency (MHRA). Godkännandet innebär att myndigheten godkänner det kliniska protokollet för studien, samt användningen av SpectraCures medicintekniska system.
 • SpectraCures optionslösen tecknades till 13 245 537 kronor. Emissionslikviden säkerställer vårt kapitalbehov inför fas 2-studien samt fortsättningen av fas 1.
 • Nytt bolag har förvärvats, SpectraCure Innovation AB (SPCIN AB).
 • Patentverket i Indien har beviljat ett patent för en engångsartikel som används i samband med SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer. Den sterila engångsartikeln består av en kombinerad införselnål och optisk fiber som används för att leverera laserljuset till cancertumören inne i kroppen.
 • Även den regionala etiknämnden i London har godkänt att studien påbörjas. Därmed är alla formella krav uppfyllda och studien kan påbörjas i London, vid University College London Hospital.
 • SpectraCure har tecknat avtal med University of Pennsylvania Hospital (“Penn Hospital”) i ­Philadelphia, USA. Penn Hospital kommer att vara delaktigt i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter planeras en fortsättning i en fas 2-studie.
 • Ytterligare två patienter behandlades den 3 maj 2018 i SpectraCures kliniska studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer, vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto. Allt gick enligt förväntan, bolagets teknik fungerade utmärkt enligt planerna och patienterna mår väl.
 • CFO har knutits till SpectraCure.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vd kommenterar

Årets inledande månader var verkligen innehållsrika. Patient 4 behandlades, vi fick godkännande från MHRA, hade en näst intill fulltecknad optionsinlösen i mars och ett nytt patent beviljades i Kanada. Det är några av händelserna under första kvartalet av 2018.

Behandlingen av den fjärde patienten i fas 1-studien utfördes vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto den 22 februari. Denna patient hade en mer aggressiv form av cancer än de tre tidigare behandlade patienterna.

De magnetkamera­bilder som togs en vecka efter behandlingen visade ett tydligt behandlingsresultat och avsedd förändring i prostatakörteln och tumörområdet till följd av PDT-behandlingen. Vi kunde också konstatera att patientens PSA-värde sjönk från 25 ng/ml före behandling till 7 ng/ml efter behandling.

Godkännandet från MHRA, den brittiska läkemedelsmyndigheten Medicines and Healthcare Products Agency kom i februari. Avtalet med University College London Hospital (UCL Hospital) är på plats sedan i december förra året och nu ser vi fram emot att inom kort påbörja patientbehandlingar även där.

UCL Hospital kommer kunna påbörja sin medverkan redan under fas 1-studien, men planeras även vara en aktiv part i bolagets fas 2-studie.

Årets inledande kvartal var upptakten till en fortsatt positiv utveckling efter periodens utgång, däribland den femte och sjätte patientbehandlingen som båda ägde rum under samma dag. Det är mycket positivt eftersom det är ett viktigt steg för att kunna hålla en högre takt i det kliniska programmet framöver på inblandade sjukhus.

Listbytet till Nasdaq First North förväntas skapa goda förutsättningar för förbättrad likviditet i aktien och ökade möjligheter för institutionella parter att investera i SpectraCure. Listning på First North Premier bedöms också vara ytterligare en kvalitetsstämpel för SpectraCure vad gäller Bolagets informationsspridning och verksamhet, vilket kommer skapa goda förutsättningar för att fördjupa samarbetet med existerande, och att hitta nya, internationella samarbetspartners.

Jag är glad över det intresse som finns runt vår teknik och våra behandlingar. Stora Aktiedagen i Göteborg den 8 maj gav oss fina tillfällen att tala med våra investerare och kunna besvara en del frågor. Det blir spännande att tillsammans med er se utvecklingen under fortsättningen av året.

Dr Masoud Khayyami

Vd SpectraCure

SpectraCure i korthet

SpectraCure är ett svenskt företag som grundades 2003 som ett spin-off-företag från avdelningen för atomfysik och Lunds medicinska lasercentrum vid Lunds universitet. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system som innehåller laserljuskällor i kombination med fotoreaktiva läkemedel, även kallat interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter ”Photodynamic therapy”.

Bolagets teknik bygger på över 20 års vetenskaplig forskning och arbete med PDT kombinerat med klinisk erfarenhet av mer än 2 500 PDT-behandlingar av hudtumörer vid Lunds universitetssjukhus. SpectraCures patenterade PDT-system bygger på att patienten ges ett läkemedel som i kombination med icke-värmande rött laserljus fotoaktiveras. Ljuset och därmed energimängden övervakas i sin tur av ett unikt dosstyrningssystem. Mjukvaran i dosstyrningen, IDOSE®, som är egenutvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt och effektivt styrd PDT-behandling av invärtes solida cancertumörer.

SpectraCures system ger klara kliniska fördelar och medger minimalt invasivt ingrepp. Behandlingarna kan anpassas till varje patients specifika tumörförutsättningar med stor noggrannhet vilket leder till att oönskade biverkningar minimeras samtidigt som eftersträvad behandlingseffekt i tumören optimeras.

Bolaget genomför nu en klinisk studie i fas 1 som planeras följas av fas 2. Därefter är det troligt att ett samarbetsavtal med större läkemedelsbolag eller medicinteknikbolag kommer att ingås.

Bolaget har redan en färdig produkt (som dock vidareutvecklas löpande). Totalt 10 patienter har hittills behandlats med Bolagets teknik. Detta innebär att tolererbarheten hos patienter, liksom eventuella biverkningar redan i någon mån är kända. Inga större biverkningar har påvisats.

Andra fördelar med tekniken enligt Bolaget är att inga direkt konkurrerande system finns – patienter kan behandlas vid upprepade tillfällen vid behov – samt att behandlingen lämpar sig som komplement till andra behandlingsformer.

 

Principer för första kvartalsrapportens upprättande

En koncern bildades den 26 mars 2018 när SpectraCure AB förvärvade dotterbolaget SpetraCure Innovation AB. Se under not 1 sid. 12 redovisningsprinciper som gäller vid bildandet av koncernen. Siffror som anges nedan i en löpande texten avser moderbolagets siffror för att koncernens siffror avser en kort period och är av icke väsentlig betydelse att kommenteras.

Övriga rörelseintäkter och resultat

Övriga rörelseintäkter för första kvartalet 2018 uppgick till 281 (20) TSEK och avser främst hyresintäkter.

Rörelsens kostnader för första kvartalet ökade till 3 502 (2 590) TSEK. Ökningen är främst relaterat till vidare satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2 222 (-1 820) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -2 222 (-1 820) TSEK.

Medelantalet anställd under perioden uppgick till 8 (5) varav 3 (2) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Den 31 mars 2018 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för utvecklingsarbete avseende forskning och utveckling till 11 878 (8 620) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under första kvartalet har varit enligt principer som är relaterat till forskning och utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 871 (629) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -1 387

(11 527) TSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 10 112 (10 746).

Likvida medel på balansdagen uppgick till

12 552 (11 128) TSEK.

Eget kapital uppgick till 23 901 (20 084) TSEK.

Soliditeten var 92 (95) procent.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Se not 1, sid 12.

Belopp är uttryckta i TSEK vilket i denna delårsrapport avser tusental svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror med motsvarande period föregående år.

Granskning av revisor

Första kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

 • 2018-08-21 Halvårsrapport
 • 2018-11-06 Delårsrapport Q3
 • 2019-02-15 Bokslutskommuniké

Avlämnande av första kvartalsrapport

Lund, den 23 maj 2018

SpectraCure AB

Styrelsen

[För finansiell rapport, se formaterad publikation]

Not 1 Redovisningsprinciper

Koncernen bildades den 26 mars 2018 när SpectraCure AB förvärvade dotterbolaget Spectra­Cure Innovation AB. Koncernen tillämpar sedan bildandet International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom dessa antagits för tillämpning av EU. Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. En beskrivning av koncernens redovisningsprinciper under IFRS finns tillgänglig på SpectraCures hemsida:
www.spectracure.se/sv/investerare

I samband med koncernens bildande har moderbolaget bytt redovisningsprincip från K3 (BFNAR 2012:1) till att redovisa enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer som ges ut av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 ska tillämpas av moderbolag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. En beskrivning av moderbolagets redovisningsprinciper enligt RFR 2 finns på SpectraCures hemsida, se angiven länk ovan.

I not 5 i denna delårsrapport beskrivs effekterna av övergången till RFR 2 för moderbolaget. För koncernen finns inga övergångseffekter eftersom koncernredovisningen upprättas enligt IFRS allt sedan koncernens bildande den 26 mars 2018. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument

Redovisat värde bedöms vara en rimlig approximation av verkligt värde för koncernens samtliga finansiella instrument.

Not 3 Eget kapital

Den 28 februari 2018 avslutades lösenperioden för teckningsoptioner Serie 2 TO2 B. Totalt tecknades 13 245 537 nya aktier.  SpectraCure tillfördes därmed 13 246 TSEK före emissionskostnader om 533 TSEK. Genom utnyttjandet av optionerna ökade antalet utestående aktier i SpectraCure med 13 245 537 aktier till totalt 69 837 057 aktier.

Not 4 Händelser efter balansdagen

Den 19 april 2018 tillträdde Henrik Ljung som CFO i SpectraCure på deltid. Henrik Ljung är civilekonom och har mångårig erfarenhet av allt från små, medelstora bolag till börsnoterade bolag med fokus på verksamhetsutveckling och bolagsstyrning.

SpectraCure meddelade den 23 april 2018 att avtal tecknats med University of Pennsylvania Hospital (“Penn Hospital”) i Philadelphia, USA. Avtalet berör kliniska studier om behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörterapi (PDT). Penn Hospital kommer att vara delaktigt i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess ­Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter planeras en fortsättning i en fas 2-studie.

Not 5 Effekter av övergången till RFR 2 för koncernen

Övergången till RFR 2 för moderbolaget har gjorts i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar av fel då IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas enligt RFR 2 inte ska tillämpas för moderbolaget. Effekterna av övergången till RFR 2 för moderbolaget består av:

Tidigare aktiverade utgifter för internt genererade varumärken har bokats bort. Varumärkena skrevs ner helt under 2017. I samband med övergången till RFR 2 har dock varumärkena bokats bort redan i öppnings­balansen per den 1 januari 2017.

Intäkter som tidigare redovisats som netto­omsättning har omklassificerats till ”Övriga rörelseintäkter” då dessa är hänförliga till sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet.

Kassaflödesanalyserna har justerats som en följd av förändringen i redovisningen av varumärken och den påverkan på resultaträkningen som denna medfört.

Nedan presenteras effekterna av övergången till RFR 2 på moderbolagets balansräkningar per den 1 januari 2017, 31 mars 2017 samt den 31 december 2017. Effekter på resultaträkningen visas för perioderna januari – mars 2017 samt för januari – december 2017.

I samband med övergången till RFR 2 har moderbolaget även övergått till att redovisa i tusentals kronor (TSEK).