Kommuniké från årsstämma i SpectraCure AB (publ) den 16 maj 2023

Årsstämman i SpectraCure AB (publ) ägde rum den 16 maj 2023. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.spectracure.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av Homer Pien, Katarina Svanberg, Tomas Kramar, Jörgen Wennberg, Masoud Khayyami och Jesper Freij. Till styrelsens ordförande omvaldes Jörgen Wennberg.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 500 000 kronor och till 300 000 kronor för var och en av övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Revisor
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende principer för tillsättande av valberedning och dess arbete.

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.