Kommuniké från årsstämma i SpectraCure AB (publ) den 12 maj 2022

Årsstämman i SpectraCure AB (publ) ägde rum den 12 maj 2022, på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.spectracure.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Homer H. Pien och Katarina Svanberg. Till nya styrelseledamöter valdes Tomas Kramar, Jörgen Wennberg, Masoud Khayyami och Jesper Freij. Till styrelsens ordförande valdes Jörgen Wennberg.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 500 000 kronor och till 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Revisor
Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant. KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende principer för tillsättande av valberedningen och dess arbete.

 

För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.