Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 11.00 i Bolagets lokaler, Magistratsvägen 10, Lund.

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2016, och  dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 maj 2016, under adress SpectraCure AB (publ.), att: Mirjam Johansson, Magistratvägen 10, 226 43 Lund med angivande av ”årsstämma”, eller via e-post till mj@spectracure.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 12 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Ombud Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.spectracure.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

9. Val av styrelse och av revisorer

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler

11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman Aktieägare representerande ca 32 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att Ingemar Kihlström väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer Aktieägare representerande ca 32 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och av revisorer Inget förslag avseende styrelse föreligger per dagen för denna kallelse. För det fall förslag avseende val av styrelseledamöter inkommer till Bolaget från större aktieägare kommer sådant förslag att offentliggöras på Bolagets webbplats, www.spectracure.se, samt via Aktietorget så snart som möjligt. Aktieägare representerande ca 32 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår omval av den auktoriserade revisorn Elena Entina och den godkände revisorn Berit Holmgren för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Vidare föreslås ingen revisorssuppleant väljas.

Punkt 10– Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 000 000 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier, ge ut högst 20 000 000 teckningsoptioner och/eller uppta konvertibelt lån om högst 20 000 000 konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Majoritetskrav Beslut enligt punkt 10 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Upplysningar på årsstämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Magistratvägen 10, 226 43 Lund samt på Bolagets webbplats www.spectracure.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 27 april 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Lund i april 2016 SpectraCure AB (publ) Styrelsen