Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB (publ)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 11.00 i Bolagets lokaler, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

–        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017, och

–        dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 maj 2017, under adress SpectraCure AB (publ), att: Mirjam Johansson, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund med angivande av ”årsstämma”, eller via e-post till mj@spectracure.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 17 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.spectracure.se.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2.Upprättande och godkännande av röstlängd
3.Val av en eller två justeringsmän
4.Godkännande av dagordning
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7.Beslut om:
a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b)         dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
c)         ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8.Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9.Val av styrelse och av revisorer
10.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11.Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande ca 20,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att Ingemar Kihlström väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att 3 149 925 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Aktieägare representerande ca 20,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och av revisorer

Aktieägare representerande ca 20,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels, Katarina Svanberg och Sune Svanberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Johannes Swartling omväljs som styrelsesuppleant.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Ingemar Kihlström.

Aktieägare representerande ca 20,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår omval av den auktoriserade revisorn Elena Entina och den godkände revisorn Berit Holmgren för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Vidare föreslås ingen revisorssuppleant väljas.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 500 000 kronor genom nyemission av högst 25 000 000 aktier, ge ut högst 25 000 000 teckningsoptioner och/eller uppta konvertibelt lån om högst 25 000 000 konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 10 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund samt på Bolagets webbplats www.spectracure.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 2 maj 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Lund i april 2017

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen