Inlösenperiod avseende SpectraCures teckningsoption TO3 inledd. Information till SpectraCures aktieägare med VP-konto.

Tack för Ditt engagemang i SpectraCure. Här följer kort information om vad som gäller för dig som innehavare av ett VP-konto.

DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (VP-KONTO)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Hagberg& Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 29 november 2019.

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast den 29 november 2019, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln. Länkar till anmälningssedlar finns på Hagberg & Aneborns hemsida  www.hagberganeborn.se och på SpectraCures hemsida www.spectracure.com.

INFORMATION OM INLÖSEN AV TECKNINGSOPTION TO3

Villkoren för den i uniten ingående Teckningsoptionen är att varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i SpectraCure till teckningskursen 6,50 SEK under perioden 1-29 november 2019. 

Vid fullt utnyttjande även av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget tillföras ytterligare som mest 37,1 MSEK efter avdrag för relaterade emissionskostnader, genom emission av ytterligare 5 899 885 aktier. Relaterade emissionskostnader vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner skulle maximalt uppgå till 1,2 MSEK.