Halvårsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-06-30 (korrigerad version offentliggjord 2017-08-22)

Perioden 2017-04-01 – 2017-06-30

Nettoomsättning: 112 799 kr (22 363 kr)
Resultat efter finansiella poster: -2 128 848 kr (-2 008 032 kr)
Resultat per aktie: -0,038 kr (-0,067 kr)
Soliditet: 93,1% (90,0%)

Perioden 2017-01-01 – 2017-06-30

Nettoomsättning: 128 792 kr (120 146kr)
Resultat efter finansiella poster: -3 938 312 kr (-3 347 950 kr)
Resultat per aktie: -0,069 kr (-0,11 kr)
Soliditet: 93,1% (90,0%)

Definitioner:

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 56 591 520 aktier per 2017-06-30 (få 29 986 979 aktier)
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

-I april behandlades den första patienten i SpectraCures fas 1-studie för prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Behandlingen gick bra och patienten följs och mår väl. SpectraCures IDOSE-teknik för behandlingsplanering och för att leverera laserljusdosen till cancertumören användes. Behandlingsmetoden, fotodynamisk tumörbehandling (PDT), innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. Behandlingen utfördes av ett läkarteam vid urolog-kirurgiska kliniken vid sjukhuset i Toronto, med teknisk support från SpectraCures personal.

– SpectraCure har ingått ett samarbete med det tyska företaget MedCom GmbH för vidareutveckling av SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med PDT. MedCom, baserat i Darmstadt, arbetar inom bildbaserad styrning av minimalinvasiva ingrepp för diagnostik och behandling. Företaget levererar tekniska lösningar till flera företag, bland andra Elekta. SpectraCures nuvarande behandlingsmetod bygger på att optiska fiber som leder laserljus till cancertumören placeras med stor noggrannhet på förutbestämda positioner i prostatan, med hjälp av ultraljud, vilket ger hög noggrannhet men är tidsödande. Med MedComs teknik används en kombination av magnetkamerabilder, ultraljud och tredimensionella rumssensorer, och metoden är avsevärt snabbare än tidigare tekniker.

– SpectraCures årsstämma hölls i Lund den 23 maj 2017.

– Det kanadensiska patentverket har godkänt ett patent för förbättrad dosstyrning i SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med PDT. Patentet är en del av SpectraCures patentområde för dosstyrning, som skyddar mjukvaran IDOSE och som ombesörjer att korrekt laserljusdos levereras till tumören för att säkerställa att tumören slås ut samtidigt som frisk vävnad inte skadas. Tekniken kräver ingen ändring i befintlig hårdvara, utan är en förbättring av de algoritmer som styr utvärdering och leverans av laserljusdosen.

– Ytterligare en patient i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för återfall av prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Behandlingen gick bra och Spectracures teknik fungerade utmärkt och enligt planerna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SpectraCure har beviljats ett bidrag för forskning och utveckling kopplat till EUs stora ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Bidraget ligger inom delområdet Industriellt ledarskap och är ett så kallat SME-instrument i fas 1. Bidraget är riktat mot små och medelstora forskningsföretag och omfattar 500 000 kr i fas 1 och skall användas till en förstudie av fortsatt utveckling för nästa generation av SpectraCures teknik för PDT av återfall i prostatacancer. Förstudien ska utföras under sex månader. Fas 1-bidraget betalas ut av svenska Vinnova, då SpectraCures ansökan fått en utvärderingspoäng som ligger över tröskelvärdet. Förstudien kommer att genomföras under hösten 2017.

VD kommenterar

Nu har årets andra kvartal gått till ända och det är dags att summera tiden som varit.

Vi har arbetat hårt under lång tid och nu är den kliniska studien igång på allvar. Den första patientbehandlingen i studien var en milstolpe för SpectraCure och nu har de två första patienterna i SpectraCures fas 1-studie behandlats för prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Behandlingarna gick bra och patienterna mådde väl. Det har arbetats intensivt med patientrekryteringar tillsammans med läkarteamet. Vi ser med stor förväntan fram mot kommande behandlingar i fas 1.

Vi ser med förväntan fram mot det nya samarbetet med tyska företaget MedCom GmbH för vidareutveckling av SpectraCures teknik. MedCom, baserat i Darmstadt, är världsledande inom bildbaserad styrning av minimalinvasiva ingrepp för diagnostik och behandling. Med tekniken finns potential för att minska tiden för patientbehandlingen kraftigt, vilket kan ge stora fördelar både för att säkerställa acceptans för SpectraCures behandlingsmetod och för att minska kostnaderna för patientomvårdnad i sjukvården.

Ytterligare ett patent har godkänts, i Kanada. Därmed stärks SpectraCures patentportfölj ytterligare.

Vi gläds åt att vår ansökan om finansiering via Vinnova inom ramen för EU-programmet SME-instrumentet beviljats. Det är stor konkurrens och många som söker inom SME-instrumentet, och flertalet ansökningar når inte den utvärderingspoäng som krävs. Framgången visar att granskarna av projektet anser att SpectraCures metod har hög vetenskaplig nivå och innovationshöjd.

SpectraCure siktar initialt på patienter med återfall av prostatacancer efter strålbehandling. SpectraCures PDT-teknik innebär möjligheten att erbjuda behandling för denna grupp av patienter som annars inte erbjuds någon  behandling frånsett hormonell behandling, vilken kan medföra stora biverkningar. SpectraCures vision är att med en mindre skadlig metod kunna erbjuda en botande behandling, och som ett första steg innebär det att påvisa effekt hos patienter med återfallscancer.

I förlängningen är målet att introducera SpectraCures unika patenterade IDOSE teknik som ett alternativ för förstavalsbehandling vid sidan av kirurgi och strålbehandling. Potentialen för denna indikation är stor. Omkring 580 000 patienter insjuknar i prostatacancer varje år i USA och Europa. Även marknaden för enbart återfallspatienter är stor. Efter strålbehandling drabbas ca 60 000 av dessa patienter av återkom­mande cancer, vilket initialt är den målgrupp som SpectraCure vänder sig till. Med en uppskattad intäkt av ca 35 000 euro per patient är den potentiella initiala marknaden därmed värd drygt 2 miljar­der euro.

Dr. Masoud Khayyami

VD, SpectraCure AB