EU-finansierat industrialiseringsprojekt har avslutats med positivt resultat

SpectraCure AB (publ) har tidigare beviljats ett EU-anslag för ett industrialiseringsprojekt med syfte att korta ner tillverkningstiden för bolagets behandlingssystem. Industrialiseringsprojekt har nu avslutats med goda resultat.

SpectraCure har tillsammans med Philips Innovation Services i Nederländerna och CSEM SA i Schweiz genomfört ett industrialiseringsprojekt för bolagets Q-PRO®-system. Projektet har till omkring 75 procent finansierats genom anslag från EU:s program Horizon 2020, inom ramen för MedPhab, en så kallad ”pilot production line” riktad mot innovationsföretag. Projektets totala budget var omkring 166 000 euro, varav 125 000 euro har utgjorts av bidrag och återstående del har finansierats av SpectraCure.

Industrialiseringsprojektet har avslutats och målsättningen, att anpassa SpectraCures system för PDT-behandling för serietillverkning, har uppnåtts med goda resultat. I projektet har SpectraCure tillsammans med Philips Innovation Services och CSEM SA tagit fram ett koncept för tillverkning där monteringstiden för ett system mer än halverats, samtidigt som komponentkostnaderna har minskats. I det fortsatta arbetet kommer delar av projektresultaten att implementeras i SpectraCures produktionsflöde.

”Projektet har varit lyckat och utfallet kommer att ge stort värde för SpectraCure framöver. I förlängningen är målet att möjliggöra serieproduktion och att avsevärt minska tillverkningskostnad per system”, säger Johannes Swartling, CTO för SpectraCure.

För ytterligare information:
Masoud Khayyami, tf. VD
E-post: ir@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem, Q-PRO®, bestående av hårdvara – en laserenhet – som utför PDT-behandling och behandlar prostata i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.