Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Perioden 2017-10-01 – 2017-12-31

Nettoomsättning:                                       52 355 kr (22 996 kr)
Resultat efter finansiella poster:                -2 598 866 kr (-1 410 580 kr)
Resultat per aktie:                                     -0,05 kr (-0,02 kr)

Perioden 2017-01-01 – 2017-12-31

Nettoomsättning:                                       258 953 kr (172 912 kr)
Resultat efter finansiella poster:                -8 696 619 kr (-6 372 149 kr)
Resultat per aktie:                                     -0,15 kr (-0,11 kr)
Soliditet:                                                    91,2% (76,9%)

Definitioner:

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 56 591 520 aktier per 2017-12-31 (f.n. 56 591 520 aktier)

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under 2017

Första kvartalet

Bolagets styrelse beslutade med stöd av bemyndigande vid årsstämma den 18 maj 2016 att emittera 2 493 780 units till samma kurs som i nyligen avslutad företrädesemission (0,80 kr) för ersättning motsvarande 1 995 024 kr till rådgivare i enlighet med avtal. Kvittningsemissionen syftade till att öka SpectraCures finansiella handlingsutrymme genom att inte belasta bolagets likviditet med rådgivarnas ersättning i företrädesemissionen.

Andra kvartalet

Den första patienten i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för återfall av prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto. Behandlingen utfördes av ett läkarteam vid urologkirurgiska kliniken vid sjukhuset i Toronto med teknisk support från SpectraCures personal. Behandlingen gick bra och patienten mår väl.

SpectraCure har ingått ett samarbete med det tyska företaget MedCom GmbH för vidareutveckling av SpectraCures teknik. MedCom är världsledande inom bildbaserad styrning av minimalinvasiva ingrepp för diagnostik och behandling.

Det kanadensiska patentverket har godkänt ett patent för ytterligare förbättrad dosstyrning av SpectraCures teknik. Patentet är en del av SpectraCures patentområde för dosstyrning, som skyddar mjukvaran IDOSE® som ombesörjer att korrekt laserljusdos levereras till tumören för att säkerställa att tumören slås ut samtidigt som frisk vävnad inte skadas.Ytterligare en patient i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för återfall av prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto. Behandlingen gick bra och SpectraCures teknik fungerade enligt plan. Behandlingen utfördes av samma läkarteam som tidigare vid urolog­kirurgiska kliniken vid sjukhuset i Toronto, med teknisk support från SpectraCures personal.

Tredje kvartalet

SpectraCure har beviljats ett bidrag för forskning och utveckling kopplat till EU:s stora ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Bidraget omfattar 500 000 kr i fas 1, och syftar till en förstudie för fortsatt utveckling av nästa generation av SpectraCures teknik. Därefter planerar SpectraCure att gå vidare och söka bidrag för fas 2 inom samma område, där större bidrag kan sökas bland annat för stöd av kliniska studier. Fas 1-bidraget betalas ut av svenska Vinnova, då SpectraCures ansökan fått en utvärderingspoäng som ligger över tröskelvärdet.

Fjärde kvartalet

SpectraCure har genomfört en konceptstudie inför vidareutveckling av bolagets teknik. Innan produktlansering ska systemet uppdateras med modern formgivning samt förbättrat användargränssnitt och ergonomi.

Bilder från magnetkameraundersökningar som gjordes efter tredje patientbehandlingen utgör en tydlig indikation på att tumören är utslagen efter behandling.

SpectraCures produktutvecklare har vidareutvecklat bolagets teknik för att medge fokal behandling och anpassning efter olika patienters individuella cancertumörer.

SpectraCure har tecknat ett avtal med University College London Hospital (UCL Hospital). Avtalet omfattar fortsatta kliniska studier avseende behandling med bolagets teknik av patienter mer återfall i prostatacancer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Det kanadensiska patentverket beviljade ett patent för en engångsartikel som används i samband med SpectraCures teknik. Patentet innebär att enbart SpectraCures sterila engångsfibrer kan användas vid behandling. Det ger möjlighet för SpectraCure att ha full kontroll över användning och ersättning av behandlingsmetoden.

SpectraCure kommer att vara industriell deltagare i ett stort forskningsprogram inom kvantteknologi, WACQT – Wallenberg Centre for Quantum Technology, som finansieras i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. SpectraCure kommer att få medel för att avlöna en forskare som arbetar tillsammans med en forskargrupp vid Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

Vd kommenterar

Nu i början av 2018 kan vi konstatera att vi har kunnat ta flera viktiga steg framåt under det gångna året. Vi har tecknat avtal med University College London Hospital, vidareutvecklat mjukvaran IDOSE® och hårdvaran P18 samt genomfört tre patientbehandlingar vid sjukhuset i Toronto.

Avtalet med University College London Hospital är viktigt för oss. Det är ett av de sjukhus som har störst erfarenhet i världen av fotodynamisk terapi (PDT), tillika med de sjukhus vi redan samarbetar med. Under 2015 genomförde University College London Hospital en klinisk studie med över 200 behandlingar av patienter med prostatacancer. Efter studien konstaterade man att resultaten var omvälvande – 49% blev botade, resultat som skulle kunna bli ännu bättre tillsammans med SpectraCures teknik inklusive dess dosstyrning. Att nu kunna kombinera deras erfarenhet med SpectraCures tekniska framsteg gör att vi kommer kunna ta steg för steg mot att visa vilka möjligheter som verkligen finns inom PDT. Vi arbetar även på att få fram avtal med fler sjukhus, däribland University of Pennsylvania Hospital.

Vidareutveckling av både hård- och mjukvara har gjorts. Det finns många förväntningar på medicinska system när de lanseras. De behöver vara ergonomiska och lätta för sjukhuspersonalen att arbeta med, ha en modern design och hålla en låg produktionskostnad. Därför arbetade vi under sommaren med att ta fram nästa generation av SpectraCures hårdvara P18. Tillsammans med uppdateringar som gjorts i mjukvaran IDOSE®är vi nu ännu bättre rustade inför produktlanseringen.

Uppdateringarna av vårt system har också gjorts med målet att kunna utföra en s.k. fokal PDT-behandling. I vår fas 1-studie använder vi det maximala antalet nålar, vilket är normalförfarandet i den här typen av behandlingar eftersom man inte vill riskera att missa någon del av cancertumören. Med hjälp av exempelvis en magnetkamera kan behandlande läkare få mer exakt information om cancertumörens storlek och lokalisering och kunna anpassa behandlingen till ett avgränsat område, något som nu alltså gjorts tekniskt möjligt med vårt system.

Den tredje patientbehandlingen var en av de mest uppmärksammade nyheterna under året. Vår tekniska chef, Johannes Swartling, kunde vid en föreläsning i oktober presentera bilder från de magnetkameraundersökningar som gjordes före och efter behandlingen. Dessa utgör en tydlig indikation på att tumören blivit utslagen.

Vi är stolta över vad vårt hårda arbete har resulterat i hittills. Ni investerare är med oss på vägen mot att nå marknaden. Vi vill ge en möjlighet till de patienter som diagnostiserats med prostatacancer att få en behandling där de bibehåller sin livskvalitet.

Patientbehandlingarna går enligt plan. Med en förestående uppstart av behandlingar vid UCL Hospital och även Hospital of the University of Pennsylvania kommer såväl fas 1 som fas 2 kunna fullbordas i närtid.

Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen och nästa steg i patientbehandlingarna, inte minst den kommande fas 2-studien. Jag är glad att kunna välkomna Er att delta i den optionsinlösen som här inleds. Denna förväntas finansiera fas 2-studien och även bidra till att introducera SpectraCures unika patenterade IDOSE®-teknik som ett alternativ redan vid en första behandling, vid sidan av nuvarande traditionella metoder med kirurgi och strålbehandling.

Dr Masoud Khayyami

Vd SpectraCure

SpectraCure i korthet

SpectraCure är ett svenskt företag som grundades 2003 som ett spin-off-företag från avdelningen för atomfysik och Lunds medicinska lasercentrum vid Lunds universitet. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system innehållande laserljuskällor och fotoaktiva läkemedel, även kallat interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter ”Photodynamic Therapy”.

Behandlingsmetodiken är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, i t.ex. prostata, bukspottkörtel, men även vid andra indikationer som cancer i huvud- och halsregionen.

SpectraCure har valt att initialt satsa på PDT-behandling av patienter som tidigare behandlats med strålbehandling av prostatacancer och sedan fått återfall – ett område där det inte finns några botande behandlingsalternativ. Allt eftersom bolaget gör framsteg i att visa på god klinisk effekt tydliggörs även potential att lansera PDT-behandling som förstahandsval vid behandling av prostatacancer med en marknad på ca 62 miljarder USD. En sådan behandling skulle efter adekvat dokumentation kunna erbjudas som ett alternativ till extern strålbehandling och operation.

SpectraCures patenterade PDT-system bygger på att patienten ges ett läkemedel som i kombination med icke-värmande rött laserljus fotoaktiveras, varvid ljus och därmed energimängden övervakas i sin tur av ett unikt dosstyrningssystem. Tekniken bygger på över 25 års vetenskaplig forskning och arbete med PDT kombinerat med klinisk erfarenhet av mer än 2 700 PDT-behandlingar av hudtumörer vid Lunds universitetssjukhus. Mjukvaran i dosstyrningen, IDOSE®, som är egenutvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt och effektivt styrd PDT-behandling av invärtes solida cancertumörer.

Bolaget bedriver just nu en klinisk fas 1-studie, som kommer att följas av en fas 2-studie. Därefter är det troligt att ett samarbetsavtal med större läkemedelsbolag eller medicinteknikbolag kan finansiera en fas 3-studie.

Fas 1 är en så kallad doseskaleringsstudie där man successivt höjer läkemedels- och laserljusdosen tills man hittar den nivå där behandlingen har optimal effekt.

De tre patienter som hittills behandlats i fas 1-studien har inte drabbats av några större biverkningar. PSA-värden och magnetkamerabilder har kunnat visa på god behandlingseffekt, i synnerhet på patient 2 och 3. Före den pågående kliniska studien behandlades fyra patienter med prostatacancer tidigt i en första studie. Detta innebär att tolererbarheten för behandlingen hos patienter, liksom eventuella biverkningar redan i någon mån var kända. Inte heller i denna studie kunde några större biverkningar påvisas.

Andra fördelar med tekniken är att inga direkt konkurrerande system finns, patienter kan behandlas vid upprepade tillfällen vid behov, samt att behandlingen lämpar sig som komplement till andra behandlingsformer.

SpectraCures teknik används tillsammans med en typ av läkemedel som går under den övergripande benämningen fotosensibiliserare. Bolaget har valt att använda det specifika läkemedlet verteporfin, som går under varumärket Visudyne®. För marknadsgodkännande av amerikanska FDA och motsvarande myndigheter i EU krävs att SpectraCures teknik godkänns tillsammans med läkemedlet; i detta fall verteporfin. Tack vare att verteporfin redan är godkänt för en annan medicinsk indikation finns redan en omfattande regulatorisk dokumentation. Processen för att godkänna SpectraCures teknik blir därför avsevärt underlättad jämfört med om ett sådant godkännande inte hade funnits.

Teckningsoptioner av serie TO 2

Det finns 26 493 793 teckningsoptioner av serie TO 2. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 1,00 kr mellan den 31 januari – 28 februari 2018.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, d.v.s. enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2017.

Kommande finansiella rapporter

  • 2018-05-23             Rapport Q1 och årsstämma
  • 2018-08-21             Rapport Q2
  • 2018-11-06             Rapport Q3
  • 2019-02-15             Kommuniké 2018

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 15 februari 2018

SpectraCure AB
Styrelsen