Återstart av studie i New York samt positiv respons i dialog med nya sjukhus

Responsen i de dialoger som SpectraCure nu för med ett antal presumtiva nya sjukhus om deltagande i bolagets kliniska studie är god. Ambitionen är att ha avtal med de första nya sjukhusen att ansluta till studien efter sommaren 2022. Bolagets arbete med att återstarta studien i New York går enligt plan och ett besök vid Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Centre har genomförts i syfte att utbilda sjukhusets personal.

Arbetet med att knyta ytterligare nya sjukhus till studien fortgår och vi för i dagsläget diskussioner med totalt sex nya sjukhus, såväl i Nordamerika som Europa. Processen innefattar ett antal milstolpar där erforderliga kontrakt och lokala etiska godkännanden ska falla på plats. Finns sjukhuset i ett land där vi tidigare inte har ett godkännande från regulatorisk myndighet så ska ett sådant godkännande också säkerställas. Givet ovanstående process med dialog och godkännande är målsättningen att ha knutit de första nya sjukhusen till studien till efter sommaren, säger Johan Folkunger, SpectraCures VD.

I slutet av januari besökte delar av ledningen MSK. MSK knöts till studien redan i början av 2020 men en reell uppstart av deras deltagande i studien omöjliggjordes av pandemins utbrott. Besöket på MSK var viktigt och positivt av flera skäl. Utbildning i handhavande av SpectraCures behandlingsystem genomfördes där ett femtontal personer deltog. Vidare representerar MSK-verksamheten startskottet på SpectraCures implementering av det nya behandlingsystemet P18-4.

MSK är ett mycket framstående sjukhus inom cancervård och vi är naturligtvis mycket glada över att MSK nu är fullt ut aktivt i vår studie. Det är också glädjande att konstatera att vi har en god respons i de dialoger vi initierat med presumtiva nya sjukhus, kommenterar Johan Folkunger.

För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.