SpectraCures företrädesemission av Units om cirka 140 MSEK fullt garanterad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Toppgaranti upp till 100 procent av företrädesemissionen på plats i tillägg till tidigare kommunicerade teckningsförbindelser och garantikonsortium

SpectraCure har nu erhållit en toppgaranti syndikerad av G&W Fondkommission upp till 100 procent av emissionen om ca 140 Mkr, i tillägg till den tidigare garanterade nivån av transaktionen om ca 82,5 procent. Garanterna i toppgarantin, mellan ca 82,5 procent av emissionen upp till emissionens fulla storlek, kommer på samma sätt som garanterna i bottengarantin att erhålla arvode i form av kvittning mot nyemitterade Units, till samma kurs per unit som i emissionen. Arvodet till toppgaranterna, ett fåtal strategiska placerare, uppgår till motsvarande 12 procent av garanterat belopp. Av detta följer att högst 184 095 Units, vilket motsvarar högst 184 095 aktier och högst 184 095 teckningsoptioner av serie TO4, kommer att emitteras till dessa i form av garantiersättning. Garanternas ersättning kommer således inte att påverka den kontanta nettolikviden från företrädesemissionen. 

SpectraCure har tidigare erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 7 MSEK motsvarande cirka 5 procent av företrädesemissionen från MK Capital AB (kontrolleras av VD Masoud Khayyami) om 3 MSEK (motsvarande full pro rata andel), samt från Cardeon Futuring Financing AB (ägs till ca 30 procent av VD Masoud Khayyami) om 4 MSEK (motsvarande full pro rata andel). Därtill, vilket tidigare offentliggjorts, garantiåtaganden från ett antal externa investerare uppgående till cirka 108,4 MSEK motsvarande cirka 77,5 procent av Företrädesemissionen. Tidigare kommunicerade teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår således till cirka 115,4 MSEK, motsvarande cirka 82,5 procent av den totala Företrädesemissionen.

Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa garantiåtagandena. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som kommer att offentliggöras i anslutning till inledningen av emissionens teckningstid.

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB (publ), VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl 13:45.

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.