SpectraCure beslutar om kvittningsemission

Bolagets styrelse har med stöd av bemyndigande vid årsstämma den 18 maj 2016 beslutat att emittera 2 493 780 units till samma kurs som i nyligen avslutad företrädesemission (0,80 kr) för ersättning motsvarande 1 995 024 kr till rådgivare i enlighet med avtal.

Kvittningsemissionens syftar till att öka SpectraCures finansiella handlingsutrymme genom att inte belasta bolagets likviditet med rådgivarnas ersättning i ovan nämnd företrädesemission. Bolaget här därvid gjort en objektiv bedömning att emissionen inte är till nackdel för bolagets aktieägare och att marknadsmässighet föreligger. Tecknarna är följande:      

-G&W Fondkommission: 997 512 kr som är mostv 1 246 890 units

-Göteborg Corporate Finance: 598 508 kr som är motsv 748 135 units

-Corale AB: 399 004 kr som är motsv 498 755 units

Aktiekapitalet kommer därvid att öka med 249 378 kr motsvarande 1 995 024 kr från 5 409 774 kr till 5 659 152 kr. Totalt antal aktier kommer, efter registreringen av kvittningsemissionen hos Bolagsverket, uppgå till 56 591 520 st.

G&W Fondkommission och Göteborg Corporate Finance har tjänstgjort som finansiella rådgivare i samband med transaktionerna.

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.se

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017

Om Spectracure:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.