SpectraCure AB publicerar kvartalsrapport 1, 2021

Första kvartalet 2021

Siffrorna för 2021 och 2020 avser koncernen.

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 597 (1 185) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 773 (-3 784) TSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,04) kr
  • Periodens kassaflöde uppgick till – 4 309 (-3 624) TSEK
  • Soliditet: 92 (86) %

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

SpectraCure förstärktes med konsulten och affärsutvecklaren Johan Ingemansson. 

Bolaget publicerade statusuppdatering, resultatutvärdering och fortsatt planering under rådande pandemi beträffande klinisk studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer. Sammanlagt har 17 patienter genomgått behandlingen. Vid pandemiutbrottet pausades alla kliniska studier utom sådana som var relaterade till covid-19 vid flertalet sjukhus i världen. Teamet vid Memorial Sloan Kettering står redo att påbörja patientbehandlingar så snart omständigheterna medger. Vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto är cancerstudier pausade tills vidare. Dessutom gäller två veckors karantän vid inresa vilket praktiskt försvårar samarbetet i Kanada. Även teamet vid Princess Margaret Cancer Centre står redo att påbörja patientbehandlingar så snart omständigheterna medger. Vid UCLH i London återupptogs studien den 8 oktober 2020 och rekrytering är nu igång. SpectraCure avser som tidigare kommunicerats att ansöka om så kallad accelerated approval för metoden. För detta krävs robusta kliniska data från fas 2.

Väsentliga händelser efter periodens slut


Valberedningen beslutade att föreslå omval av styrelseledamöterna Ulf Bladin, Hans Bornefalk, Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg samt Sune Svanberg vid årsstämman i SpectraCure AB (publ) tisdagen den 18 maj 2021. Ingemar Kihlström föreslås för omval som styrelseordförande. Masoud Khayyami, nuvarande styrelseledamot, har avböjt omval. Valberedningen har beslutat att föreslå Dr. Homer Pien som ny styrelseledamot. 


Johan Folkunger, SpectraCures nya VD, tillträdde den 3 maj 2021.

 

VD ord

Mina första veckor som VD för SpectraCure har gått fort, varit intensiva och mycket intressanta. Jag har haft möten med alla medarbetare, för att sätta mig in i tekniken, den kliniska studien och de samarbeten som drivs samt även fört diskussioner med styrelsen. Jag imponeras av den målmedvetenhet och det engagemang jag möter och min bild av bolaget, vårt nuläge och vårt fokus, på kort respektive lång sikt börjar ta form.

Jag konstaterar att den teknik SpectraCure utvecklat skapar en mängd möjligheter när det gäller behandling av cancer med PDT. Strategin och fokus på behandling av återfallsprostatacancer där alternativen är få, icke-kurativa och förknippade med oönskade biverkningar ser jag som högst relevant. Positiva resultat inom detta område banar samtidigt väg för fler intressanta indikationer där till exempel behandling av primär prostatacancer naturligtvis är en sådan. Den vidareutvecklade laserenheten som kommer att innebära ett förenklat handhavande vid den fortsatta kliniska studien, i kombination med dosplaneringsplattformen IDOSE® skapar förutsättningar för en effektiv och individanpassad behandling.

Det samarbete som SpectraCure inlett med Royal Free London NHS Foundation Trust gällande behandling av bröstcancer med PDT i syfte att utvärdera möjligheten att använda PDT som ett första alternativ till operation och strålbehandling är ett intressant exempel på intresset för tillämpning av SpectraCures behandlingsmetodik för andra indikationer.

Jag känner ett starkt stöd från bolagets styrelse och gläds samtidigt åt att valberedningen inför året stämma föreslår ett tillskott till styrelsen genom ett nyval av Dr. Homer Pien. Jag har haft förmånen att lära känna Homer under min tid på Philips och ser fram mot möjligheten att nyttja hans breda såväl som djupa kompetens vilken spänner från utveckling och innovation till strategisk positionering och kommersialisering.

Mot denna bakgrund ser jag med tillförsikt fram mot att patientbehandlingarna i vår kliniska studie nu ska kunna återstarta så fort som möjligt och att jag samtidigt, med full kraft, börjar arbeta med de kommersiella strategiska frågorna. Tillsammans med SpectraCures kompetenta medarbetare och engagerade styrelse kommer vi att nå 
målet – att introducera och kommersialisera SpectraCures behandlingssystem.

Under kvartalet och den process som föregått mitt beslut att tacka ja till rollen som VD för bolaget har jag noterat vissa, delvis till SpectraCure relaterade skriverier i media. Det är min absoluta uppfattning att dessa skriverier inte har någon koppling till SpectraCures faktiska position idag eller framtida potential.

Slutligen vill jag tacka Masoud Khayyami och mina medarbetare för en väl genomförd introduktion. Jag ser mycket fram emot det fortsatta arbetet, med både medarbetare och styrelse.
 

Lund i maj 2021

Johan Folkunger

VD SpectraCure AB (publ)

 

Länk till SpectraCures hemsida och Finansiella rapporter. 

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl 15.45.

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 

SpectraCure AB publ, vd, Johan Folkunger, e-post: jf@spectracure.com

 

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.