SpectraCure AB. Kvartalsrapport för tiden 2019-07-01 till 2019-09-30

Tredje kvartalet 2019 

Siffrorna för 2019 avser koncernen. Föregående års siffror avser moderbolagets siffror som i allt väsentlighet utgjorde koncernen.

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 692 (215) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 054 (-1 922) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,03) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 072 (-2 640) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 25 421 (2 185) TSEK
 • Soliditet: 81 (85)%

Delårsrapport 2019 januari till september

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 005 (902) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 979 (-8 572) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,13) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 648 (-7 058) TSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Bolaget rapporterade positiva resultat och goda effekter avseende säkerheten i bolagets kliniska fas 1 studie hos patienter med återfall av prostatacancer. Sammanlagt behandlades 11 patienter med återfall av prostatacancer med SpectraCures teknik med lovande och positiva resultat i fas 1 studien. Resultatet innebär att säkerhetskraven uppfyllts och det kliniska programmet kan fortsätta med kliniska studier i fas 2. 
 • SpectraCure presenterade resultat från bolagets fas 1 studie vid 17th International Photodynamic Association World Congress i Boston, USA. Föredraget var välbesökt och intresset högt.
 • De första enheterna av den nya generationens PDT-system monterades och testades i SpectraCures lokaler i Lund. 
 • Bolaget förstärkte organisationen med en PR Manager.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förbättrad behandlingsteknik i kampen mot prostatacancer används direkt i pågående klinisk studie vid University College London Hospital.
 • SpectraCure driver detta EU-finansierade utvecklingsprojekt tillsammans med samarbetspartnern MedCom GmbH. 
 • Nasdaq godkände Bolagets ansökan om att flytta upp aktiehandeln till First North Premier Growth Market. SpectraCure rapporterar enligt det internationella redovisningsregelverket IFRS, ett krav för bolag noterade på Premier.
 • Amerikanska Food and Drug Administrations (FDA) initiativ kan ge snabbare marknadsaccess för SpectraCure. 
 • Teckningsperioden för TO3 infaller den 1 till 29 november 2019.