Halvårsrapport 2022

Finansiell översikt

Siffrorna för 2022 och 2021 avser koncernen.

Andra kvartalet 2022
Övriga rörelseintäkter uppgick till 665 (1 673) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -7 021(-6 955) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,07 (-0,07) kr
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –8 586 (-11 206) TSEK

Första halvåret 2022
Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 565 (3 270) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -13 301 (-11 728) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,14 (-0,12) kr
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –13 591 (-11 809) TSEK
Soliditet: 92 (92) %

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Urologen Göran Ahlgren har rekryterats som medicinsk rådgivare. Göran kommer att bistå med klinisk expertis bland annat kopplad till pågående klinisk studie och tillföra viktig och värdefull kompetens.

Ny bolagsstyrelse har utsetts. Avsikten är att styrelsen ska spegla företagets utvecklingsskede. Ny styrelseordförande är Jörgen Wennberg, f.d. VD för ICA-banken. Stämman valde även in de nya ledamöterna: civ.ing. Tomas Kramar, f.d. VD för Siemens Healthineers och Siemens Healthcare Diagnostics, Jesper Freij MSc med mångårig erfarenhet från läkemedelsbranschen, varav 20 år i olika chefsbefattningar, samt teknologie doktor Masoud Khayyami, tidigare VD i bolaget. På bolagsstämma omvaldes vidare Homer Pien och Katarina Svanberg.

Patentansökan som avser en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE®-teknik har godkänts av det europeiska patentverket, EPO. Patentet skyddar en metod för att upptäcka och kompensera för blödningar i vävnaden, vilka om de sker kan påverka hur laserljuset leds ut i prostatavävnaden.

En intern transaktion av aktier i SpectraCure AB har utförts mellan två bolag: MK Capital AB och MTT Capital AB (Grundbulten 120143), vilka båda ägdes av Masoud Khayyami. Hela innehavet från MK Capital AB har flyttats till MTT Capital AB. Därefter har Cardeon AB förvärvat MTT Capital AB, som blir ett dotterbolag till Cardeon AB.

SpectraCure har beviljats ett EU-anslag om 125 000 euro för ett industrialiseringsprojekt. Bidraget beviljas som en del av MedPhab, en så kallad ”pilot production line”, finansierad genom anslag från EU:s program Horizon 2020. I projektet kommer SpectraCure att samarbeta med Philips Innovation Services i Nederländerna, och CSEM SA i Schweiz. Målet är att anpassa SpectraCures P18-system för serietillverkning, genom att förkorta tillverkningstiden.

MedCom GMBH’s medicinska bildbehandlingsteknik, som integrerats med SpectraCures IDOSE®-system, har godkänts av Food and Drug Administration (FDA) för användning i den kliniska studien i USA. Integreringen underlättar och effektiviserar behandlingsprocessen.

Efter periodens slut

Johan Folkunger har meddelat att han säger upp sig från sitt uppdrag som VD för SpectraCure. Johan har en uppsägningstid på sex månader och kommer under denna tid att jobba kvar såsom överenskommes med styrelsen. Arbetet med att söka ny VD har inletts.

VD-ord

Det andra kvartalet har innehållit flera glädjande nyheter.

Dialoger med välrenommerade sjukhus som kan komma att inkluderas i den pågående studien fortsätter enligt plan. Samtalen är fortsatt positiva och jag ser ljust på att vi har rott i hamn kontrakt med ytterligare sjukhus som kan påbörja rekrytering innan året är slut. Det är många bitar som ska falla på plats innan rekrytering av patienter kan påbörjas och teamet arbetar intensivt för att hela processen ska gå skyndsamt.

Urologen Göran Ahlgren har rekryterats som SpectraCures medicinske rådgivare. Jag är stolt över att Göran vill vara med på vår resa och att vi får tillgång till hans expertis som erfaren urolog och forskare. Vi har ett gott samarbete där han bland annat stöttar oss i arbetet i den kliniska studien. 

Jag vill även passa på att välkomna SpectraCures nya styrelsemedlemmar som valdes in vid årsstämman i maj: Jörgen Wennberg, Tomas Kramar, Jesper Freij samt Masoud Khayyami. Jörgen Wennberg valdes till styrelseordförande och vidare omvaldes styrelsemedlemmarna Homer Pien samt Katarina Svanberg. Den nya styrelsen har en bred kompetens och vi har redan etablerat ett gott samarbete.

SpectraCures patentansökan som avser att förbättra företagets IDOSE®-teknik, godkändes av
det europeiska patentverket, EPO. Patentet skyddar en metod för att upptäcka och kompensera för blödningar i vävnaden, som annars skulle kunna påverka hur laserljuset leds ut i prostatavävnaden. Patentet är sedan tidigare godkänt av det amerikanska patentverket.

I juni beviljades ett EU-anslag om 125 000 euro för ett industrialiseringsprojekt. Målet med projektet är att SpectraCures P18-system ska förberedas för serietillverkning genom att korta ned tillverkningstiden. Jag ser fram emot att vi, tillsammans med Philips Innovation och CSEM SA, kommer att ta viktiga steg mot att i framtiden kunna öka automatiseringsgraden och avsevärt minska tillverkningskostnaden per system. 

SpectraCure har, vid ett tidigare avslutat projekt, samarbetat med MedComs GmbH för att integrera deras medicinska bildbehandlingsteknik med SpectraCures IDOSE®-system. Integreringen har nu godkänts av Food and Drug Administration (FDA) för användning i den kliniska studien i USA. Bildbehandlingstekniken gör arbetsflödet för användaren enklare, då nålplaceringen i prostatavävnaden blir smidigare. Det blir också enklare att uppnå en högre behandlingsprecision.

I juli meddelades att jag valt att säga upp mig från min tjänst som VD för SpectraCure. Jag har hela tiden haft en långsiktig ambition med mitt uppdrag och jag ser fortsatt SpectraCure som ett mycket spännande bolag med potential att fylla ett viktigt behov och syfte. Anledningen bakom beslutet är att jag har blivit erbjuden en VD-position som jag, efter övervägande, inte kunde tacka nej till. Jag kommer att arbeta kvar i bolaget tills en lösning på efterträdare finns på plats.

Hela teamet är nu tillbaka efter sommarledigheten och vi ser fram emot en höst, där vi bland annat inkluderar fler sjukhus i den kliniska studien för att öka rekryteringstakten, fortsätter industrialiseringsprojektet tillsammans med Philips Innovation och CSEM SA och aktivt arbetar med att synliggöra SpectraCures metod bland välrenommerade sjukhus och urologer. Detta kommer bland annat att göras på de årliga Urologidagarna i oktober. Tillsammans fortsätter vi det viktiga arbetet för att nå vårt gemensamma mål – att erbjuda patienter drabbade av återfall i prostatacancer en bättre behandlingsmöjlighet.

Lund i augusti 2022 

Johan Folkunger
VD SpectraCure AB (publ) 

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 14.00.

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.